Pơk uănh mông nar djăt: 1/5/2019

VOV4.M’nông: Xã Dliê Yang, nkuăl Ea Hleo, n’gor Dak Lak geh kơp dơn lah xã [on lan mhe. Geh dơi kơt aơ lah nau nsôih bah lam ntrong kan chính trị, tâm nê hăn lah bơi tât 270 nu\ih Đảng viên bah đảng bộ mro [ư ti\ng nuih n’hâm tâm rnglăp, leo lor tâm nau kan tuch tăm, ndâk njêng nau rêh mhe.

Mir  tơm geh rgum du ntrong ueh mhe, ba lơ lah tơm sầu riêng, bah dâng lah tơm tiêu, cà phê ndrel tơm sa play geh tăm nsum. Dôl tâm rnôk lah yan vai, yơn rnơm nau to\ dak ueh yor ri ma ăp tơm geh play âk ngăn. Ngih têh, đah ăp ntil ndơ do\ng khlay kơt ăp rnăk sâm geh êng êng tâm nkualư [on têh. Nê lah nau geh ma ur sai yuh Đinh Thị châu ndâk jêh loch 20 năm tă bah Hà tĩnh tât xã Dlê Yang, nkuăl Ea Hleo, n’gor Dak Lak ndâk kan. Yuh Đinh Thị Châu lah Bí thư chi bộ thôn 3, lah thôn ntoh lư ndrel hun hao văng sa bah xã Dlei Yang. Yuh Châu ân gi\t: Văng sa bah rnăk vâl ăp đảng viên tâm thôn geh da dê. Khân păng mro hăn lor tâm nau hun hao văng s,a kơl jut n’huch ach o. Ngăn lah ăp đảng viên lah nu\ih leo lor gay kon sau tâm rnakư vâl kơt ti\ng:

  ‘Ăp khay, chi bộ ntru\nh [ư nau kan nkoch trêng bonh đă, nti\m nti ăp đảng viên mpeh nau nti\m nti ndrel [ư ti\ng nau ueh ang bah Hồ Chí Minh. Ndrel đah ăp đảng viên tâm chi bộ ko\ geh [ư ueh. Tă bah nê nau kan nkoch trêng bonh đă [on lan tâm thôn lah nsum nu\ih [on lan rnơm tâm ntrong kan dnrel rđau kan bah Đảng, ăp nau kan [on lan kơt ndrel kơl”.

Wa Nguyễn Tiến Thắng, Kruanh thon 3, bol ma ê lah đảng viên yơn lah geh bu rnơm ngăn đah kônh wa tâm thôn. Wa Thắng ân lah: Nu\ih [on lan thôn 3 geh nau rêh văng sa đăp mpăn hun hao kơt a[ă lah rnơm nau tâm rnglăp, tâm kơl ngăn đah ăp chi bộ, rmôt mât njrăng êng, ăp rmôt kan êng. Ngăn lah nau leo lor tâm nau kan bah ăp đảng viên geh n’hâm rêng ngăn tâm nau bonh đă ndâk njêng [on lan mhe. Du\t năm 2018, thôn [ư r[u\n rgop nau mpeh kan rgop nkra tỏng. Tă bah nau kan, ndâk nkra tât nau kan ngăn, jêh ri hăn uănh ko\ geh mbơh nchră rah vah, [on lan [ư tơm. Tâm ăp thôn êng tâm xã rgum [on lan rgop 50% rnoh prăk nkra trong, ngih  dak kơl an 50% ko\ jer ngăn. Yưn tâm thôn 3nu\ih [on lan ndơ\ ân êng 500 rkeh prăk nkra trong bê tông ma mô geh dăn nkualư kơl an prăk. Geh nau aơ lah rnơm [ư ueh kan bah ăp đảng viên tâm thôn lah nu\ih hăn bonh đă ndrel rgop âk ngăn.Wa Nguyên Tiến Thăng, ngơi:

Chi bộ ăp khay ko\ r[u\n jă rnâng kan mât kơl an tât râng dnrel mbơh nau đă gay rgop nau ma chi bộ. Ăp đảng viên tâm thôn ko\ kơl an nuih n’hâm, ko\ kơt lah ndơ\ luh nau rgop gay đah mât njrăng êng bah thôn ntru\nh ăp nkô|. Ăp đảng viên [ư ueh, leo lor tâm ăp nau kan tâm thôn”.

Đảng uỷ xã Dlêi Yang geh 25 chi bộ,. đah 265 đảng ciên. Wa Lý Văn Phấy, Groi Bí thư Đảng uỷe xã Dlêi Yang ân gi\t/; ăp 17 thôn, [on lan bah xã ko\ geh ntu\k kan Đảng. Đh bơi trât 130 nu\ih đảng viên lah nu\ih rnoi mpôl đê| rêh tâm ăp [on. Aơ lah ăp nu\ih tnoh lư tâm nau ndaka njêng [on lan mhe tâm nkuăl [on lan. Mô êng [ư văng sa ân rnăk vâl ma khân păng geh nau kan kơl an, nti\m nti kônh wa tâm rnoi mpôl, [on lan hun hao tuch tăm, nsum ty ndaka njêng [on lan mhe.

Cán bộ, đảng viên lah nu\ih leo lor, rgop lor. Jêh nê kônh wa [on lan saơ ri bu kơt ti\ng. Rnơm ma nê, tâm nau ndâk njêng [on lan mhe ri nau kan nkra trong [on a[aơ ho\ 100$ trong jê| tâm thôn ko\ geh to\ bê tông da dê”.

Văng sa hun hao nâp nâl, ăp nau vay rluk mâl ơm geh tă bah jo\ tâm ăp [on ko\ geh n’huch, ntru\t jăng lơi. Nau rêh rgâl, nu\ih [on lan tâm xã [on lan mhe Dlêi Yang lơn ma rnơm tâm nau rđau kan bah Đảng./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng