Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2020

VOV4.M’nông: Cao uỷ Liên minh châu Âu (EU) mpeh trong kan rnă njrăng n’hanh tâm boh dak bah dih Josep Borrell mbơh EU mbra tâm nchră le\ rngôch ăp trong nkra gay ntru\t ntrôl 1 nău ntru\nh rlu pănh ta Libi yơn ăp nău dăp rgum đăp mpăn mbra dơi geh nău kơl bah EU gay nău ntru\nh rlu pănh dơi mât jo\ jong. Ta rnôk tâm nchră gưl têh ta Berline, Đức, ăp dak têh ndro\ng ho\ tâm ban u\ch nău khlay ân ntru\t ntrôl du nău ntru\nh rlu pănh ơm du\t rbăn lhơ ta Libi. Cao uỷ Liên minh châu Âu dôl nsrôih mât 1 mpôl rnâng kan ta Tripoli gay ntop kơl chính phủ dơi Liên hợp quốc kơp dơn yor ăp nău rvê rnă njrăng./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng