Pơk uănh mông nar djăt: 19/9/2020

            VOV4.Mnông-Ăp kruanh n’gâng kan Tài chính n’hanh n’gâng dak sak si rmôt 20 n’gâng kan wa\ng sa hun hao n’hanh mhe ntoh G20 nar naơ 18/9 le\ geh nău mbơh nsum lah na nê|, nău mât đăp mpăn le\ rngôch ăp nu^h geh do\ng vaccine tâm ban n’hanh dơh ngăch gay ma njrăng Covid-19 lah du\t khlăy gay ma rlet rlău nuh srê n’hanh kơl an ndâk nsơm nău wa\ng sa lam ntur neh. T^ng ăp kruanh n’gâng kan, G20 mbra geh mbơh [ư tay ăp nău kan ơm geh gay ma mât nău rêh, nău pah kan n’hanh nău geh bâh le\ nu^h [on lan. Du nău nchrăp pah kan mbra geh mbơh ta rơh r[u\n nchră ăp kruanh n’gâng kan tơm prăk n’hanh thống đốc ngân hàng trung ương G20 ta khay 10 tay n’hanh ta rơh r[u\n nchră gâl têh G20 ta khay 11. mbơh tơih tâm rnôk rơh tâm rlong pah kan đah mông nar gay ma hun hao ntil Vacine njrăng rdâng Covid-19 dôl ta rơh ndăn ndal, đah du đê| ntil Vaccine nchrăp geh [ư âk.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

      

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương