Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 7/7/, N’gâng kan dak si n’gor Gia Lai mbơh, n’gor Gia Lai mhe kơp dơn geh tay 3 nu\ih ntưp đah srê dâr bưm ko, n’hao rnoh nu\ih ntưp tâm lam n’gor hao 13 nu\ih. Ti\ng nau uănh năl mham tă bah Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, 3 nu\ih ntưp mhe đah srê lah nu\ih tâm [on Bông Hiot, xã Hải Yang, nkuăl Đắc Đoa. Aơ lah 3 nu\ih tâm rnoh 24 nu\ih băl mpôl, [on lan ndrel geh tâm mâp đah nu\ih tă geh ji dâr bưm ko ho\ le\ khi\t, geh so\k mhal gay ma uănh năl ntơm lơ 4/7.

Ăp nu\ih aơ dôl geh nkhah, săm tâm Ngih dak si Đa khoa Gia Lai ndrel Ngih dak si Nhi Gia Lai. Gay njrăng srê, N’gâng kan dak si Gia Lai ho\ njoăl săm [u\t tât N’gâng kan dak si đă pă tay 100 rbăn di\ng vắc xin bưm ko gay ma chuh n’gang ân nu\ih [on lan tâm nkuăl Đắc Đoa, rđau ăp ngih dak si tâm dâng nchrăp to\ng ăp dak si, ndơ do\ng, ndeh klư gay ma mra rgum mham, kơl săm ăp nu\ih geh nau ji, nkre nchueng ăp, mpuh dak si nkhi\t kman tâm ntu\k geh nu\ih ji, uănh, nkhah ăp nu\ih geh ntôn ji tâm [on lan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng