Pơk uănh mông nar djăt: 2/5/2020

VOV4.M’nông  Ndâk njêng thôn [on mhe le\ dơi rgo\ jă tâm lam dak đah âk trong [ư ue\h, ngăn ngên. Yơn lah ta âk nkual jêr jo\t, nkuyal rnoi mpôl đêt kơt n’gor Gia Lai ri nău lôch jêh ăp rnoh ntil ndơ [ư thôn [on mhe, lơn lah ăp rnoh ntil ndơ jêr joi nău nsrôih n’hanh ndrel soan du\t têh. Ndrel đah nău uănh m^n du\t n’hâm bah ăp gưl uỷ, n’gâng kan ri nău mât ue\h [ư tơm, soan druh ndăm bah đoàn viên, đảng viên hăn lor tâm ndâk njêng thôn [on mhe le\ rgop [ư lôch ue\h âk rnoh ntil ndơ jêr ta ăp [on lan. N’hanh tă bah ty tiăr nti ngăn ngên, đoàn viên druh ndăm le\ ntơm têh jêng na nê|.

 

Trong bê tông tuh ăp [on, ăp ntrong tơm play me têh ue\h nđir nkum n’hâm bar đah trong, ăp mpêr n’gar rep ue\h-jay u\m tuh ue\h, du\t âk rnăk wâl le\ geh dak do\ng ndơ\ tât jâng gung… ne\ lah ăp nău rgâl dơh saơ ta [on Phu Ama Nher 1, xă Ea Rtô, nkuăl têh Ayun Pa, n’gor Gia Lai, kơp bah rnôk [on ndâk njêng thôn [on mhe.

Du khay rgâl mbrơi mbrơi, [on lan lo\ mpih koăih trong lan, nkra mpêr n’gar, nkah nt^nh ăp rnăk jăng ndo\k tâm thùng. N’hanh ăp tơ\ kơt ne\, rmôt tơm khlay lah druh ndăm. Ne\ mô lah ăp nai nt^m nti ta ntu\k, ăp cán bộ druh ndăm bah xă n’hanh n’ăp ăp me bơ\ kon se ta jay rong kon. Nay H’Thach lah du hê mê| đoàn viên kơt ne\. Yuh ntôh n’hao:

“Gâp râng druh ndăm 4,5 năm aơ hôm. Râng đoàn geh du\t âk nău ue\h an săk nơm n’hanh ue\h nsum an [on lan, yor râng ndrel druh ndăm, kơl kônh wa tâm [on du\t âk nău kan. Săk rnglăy dơi geh kơt n’hu\ch nău mô ue\h, ăp nău rmoh rmanh rêh jêng kon nu^h; ndrănh piăng, nhu\l hơm; [^t ndeh lêng lang, … Druh ndăm dơi nkoch trêng ăp nău aơ, nău ue\h jêng dơi wât n’hanh [ư ue\h nău rêh mhe, tâm di đah nău rêh mhe a[aơ.

Wa Nay H’Nga-du hê nu^h ranh ta Phu Ama Nher 1, du\t u\ch yor ăp nău rgâl ta [on nơm. Wa du\t ntôh n’hao mpeh ăp đoàn viên druh ndăm tâm [on, tâm xă, yor le\ geh âk nău kơl du\t n’hâm:

“Mpôl druh ndăm lah rmôt tơm, khân pơng kơl kônh wa tâm [on âk ngăn. Mpôl druh ndăm mpih koăi trong lan; [ư rgum r[u\n, nkoch trêng an oh kon tâm [on âk nău mhe, nt^m kônh wa [ư jay ăch chrach, jrô ăch chrach tâm jay kloh ue\h. geh đoàn viên druh ndăm, le\ rngôch ăp nău dơi mkra tât lôch tât du\t, khlay ngăn”.

Dak kloh ue\h-răk rao thôn [on ta [on Phu Ama Nher geh rgop têh bah ăp đoàn viên

 

T^ng wa Lê Văn Minh, bí thư đảng uỷ xă Ia Rtô, tâm bôk nău kan ndâk njêng thôn [on mhe bah xă, 6 [on rnoi mpôl đêt ta ntu\k dơi ua\nh m^n âk ngăn n’hanh dơi ua\nh lah geh âk rnoh ntril ndơ jêr lôch jêh ngăn, lơn lah đah rnoh ntil ndơ dak kloh ue\h-răk rao ntu\k ntô gu\ âm, nău geh nu^h [on lan. Ăp nău way ơm rgum r[u\n le\ lăp jru tâm nău rêh kônh wa, jêng u\ch rgâl, an geh nău ntru\t ntơm tâm trôm. Mpôl druh ndăm xă le\ m^n dơn kơl ăơ [on [ư t^ng ăp rnoh ntil ndơ [ư aơ n’hanh dơi xă nsing nơm jao nău kan. Wa Lê Văn Minh an g^t, way hăn lor mro tâm ăp nău mhe ntoh ta ntu\k, ta ăp [on lan n’hanh ăp rnăk wâl, ăp đảng viên mom, druh ndăm, đoàn viên le\ dơi dơn nău nsing nơm bah nu^h [on lan kơl an bôk nău kan thôn [on mhe ta xă Ia Rtô dơh nơih lơn:

“Rnôk lăp năm nti ri đoàn viên kơl ăp mon kon ho\k mpeh ndrôm sam [u\t, sam [u\t nchih, ndơ do\ng nti, ndăn kơl ăp rnăk [on lan ndâk njêng mpêr n’gar, ăp ndơ do\ng. Rnôk tât yan lo\ [ư kơl ăp rnăk jêr jo\t mpeh nar luh, mpeh prăk. Mô lah [ư trong kan lo\ng tôr, kơl ăp rnăk rnôk mâp, jêr jo\t. Tâm rơh srê (Covid-19) aơ ri le\ rgo\ jă ăp nu^h lo\ng bôk tôr kơl mpeh bok put mbung dak si, mpeh dak rao ty; tâm rgop đah rmôt kan uănh nđôi, mêt uănh, rgo\ jă [ư t^ng njrăng n’gang srê t^ng sam [u\t bâh gưl bah lơ”.

Tât rnôk a[aơ, xă Ia Rtô, nkual têh Ayun Pa, n’gor Gia Lai hôm e geh 5 rnoh ntil ndơ [ư thôn [on mhe mô ho\ lôch jêh, geh: trong hăn, jay gu\ nu^h [on lan, ndoh ndơ văn hoá, ntu\k ntô gu\ âm n’hanh đăp mpăn ndơ sông sa, trong chính trị n’hanh g^t tât pháp luật, dôl nsrôih gay jêh le\ rngôch ta du\t năm aơ. Lah Bí thư đoàn druh ndăm xă Ia Rtô, đảng viên mom Nay Bưng-an g^t, nău kan têh n’gluh an mpôl đoàn viên druh ndăm tâm xă nău kan têh ngăn lah đah ăp rnoh ntil ndơ “ntu\k ntô gu\ âm n’hanh đăp mpăn ndơ sông sa”, “trong chính trị n’hanh g^t tât pháp luật”. Nô an g^t, le\ rngôch 175 cán bộ-đoàn viên druh ndăm ta xă le\ dơi mât uănh rjăp nău kan, to\n ăp druh ndăm geh âk nău [ư, ăp ntu\k đoàn geh âk nău [ư ngăn ngên râng ndâk njêng thôn [on mhe:

“Tâm ngih pah kan n’hanh tâm nsum mpôl đoàn wât da dê lor lah nơm an hăn lor, ntrong leo tâm ăp nău [ư na nê| gay rgop ndrel đah Đảng viên-N’gâng kan [on lan; kơl an nu^h [on lan ta ntu\k. Tă bah ăp ntrong leo ngăn kơt ne\ ri gay saơ, nkoch ăp đoàn viên g^t blău geh [a [ơ tă bah ăp năm”.

Dơi sing nơm jao nău kan, janh dơn nău kan n’hanh ndrel ty [ư ngăn ngên lah trong [ư gay ăp đảng viên druh ndăm, đoàn viên druh ndăm tâm ăp nkual [on lan rnoi mpôl đêt ta xă Ia Rtô lah êng, n’gor Gia Lai lah nsum, dơn geh nău nsing nơm săch an. N’hanh ne\ lah trong [ư gay rmôt kan têh jêng, rgop âk lơn tâm nău [ư t^ng ăp nău kan chính trị ta [on lan./.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng