Pơk uănh mông nar djăt: 21/5/2020

VOV4.M’nông: Ji ndu\l djroh su\r Châu Phi ntoh ta n’gor Gia Lai ntơm bah khay 05/2019. Tât a[aơ, le\ rngôch xã, phường, thị trấn mpeh 15/17 nkuâl, thị xã, nkual [on têh geh nuh srê ji ndu\l djroh su\r Châu Phi ho\ rlău 30 nar n’hanh dơi n’gor mbơh le\ bah ji ndu\l djroh su\r Châu Phi. Nô nău nuh srê kik djăr, su\r ndrôk ta n’gor đăp mpăn, mô an geh ăp ntil nuh srê ntưp rêng klach rvê. Sở Nông nghiệp n’hanh Phát triển nông thôn n’gor Gia Lai mbơh gay ăp n’gor, nkual [on têh g^t, kan nsum mbơh, nta trong dơh an ăp mpôl, ăp nu^h [ư nău kan tăch rvăt, nchuăn rdeng, uănh năl nuh srê, tăch su\r n’hanh ndơ geh [ư bah su\r soih trong luh lăp tâm n’gor, plơ\ tay nău kan ngăn kơt ơm t^ng di nău way bah Pháp luật dôl do\ng a[aơ./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng