Pơk uănh mông nar djăt: 28/10/2019

VOV4.Mnông – Srê luh mham rih geh ntưp trêng âk tay ta n’gor Gia Lai, rnoh nu^h ji hao ngăch n’hanh le\ geh bơi 10 rbăn nu^h. Tât rnôk aơ, srê luh mham rih le\ ntưp rêng le\ rngôch ăp xă phường bah 17 nkuăl, nkual têh, nkual [on têh tâm n’gor Gia Lai. Tâm ne\, 4 ntu\k geh rnoh ntưp âk nga\n lah nkual [on têh Pleiku, nkuăl Kbang, nkuăl Đăk Pơ n’hanh nkual têh An Khê, đah nklăp 5 rbăn nu^h, geh rlău n’gul rnoh nu^h ji lam n’gor. T^ng ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor Gia Lai, srê luh mham rêh nu nău du\t jêr tâm 3 khay bah năp đah ring du khay geh tât bơi 2 rbăn nu^h ntưp mhe. Nu^h ntưp luh mham rih ăp khay aơ geh nău jâk lơn n’hanh geh 2 nu^h kh^t. Ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor Gia Lai an g^t, trong kan rchăng n’gang srê dôl dơi ntrôl dăng ta lam n’gor. Tâm ne\, nău nkh^t tu dak n’hanh răk ntu\k ntô gu\ âm an dơi geh nău tâm pă bah n’gâng kan [on lan ăp gưl n’hanh le\ rngôch nu^h [on lan.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng