Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

            VOV4.Mnông- Kêng măng nar 20/1, n’gâng kan leo kan tahen n’har bri n’gor Gia Lai le\ [ư rơh tâm mâp măt bu ranh [on, nu^h geh nău knơm ntoh lư ăp xã n’har bri ta n’gor Gia Lai di rơh năm mhe Tân Sửu 2021. Tâm nău ueh răm rhơn bâh rơh tâm mâp, n’gâng kan leo kan tahen n’har bri n’gor le\ mbơh ăp nău dơi geh tâm nău kan mât njrăng n’har bri tâm ban kơt nău tâm rgop bâh ăp nu^h bu ranh [on, nu^h geh nău knơm n’hanh [on lan ta n’har bri. Ngăn lah 49 nu^h bu ranh [on, nu^h geh nău knơm ntoh lư bâh ăp xã n’har bri le\ geh âk nău tâm rgop tâm nău rgo\ jă [on lan nsum soan mât trong n’har bri, n’gâng ntăm, rdâk njêng trong n’har bri đăp mpăn, tâm rnglăp, tâm kơl ndrel hun hao, tâm di lah ăp năr s^m leo trong bôk năp bâh ăp thôn, [on. Ndơn kan an nu^h leo kan n’gor, Bí thư n’gor uỷ Gia Lai Hồ Văn Niên rhơn ăp bu ranh [on n’hanh u\ch ăp bu ranh [on, nu^h geh nău knơm ntoh lư ăp xã n’har bri n’hao tay nău kan, dơn kan bâh nơm, tât râng ta nău kan mât nău [ư tơm nkual neh, rnă njrăng mât đăp mpăn n’har bri ngih dak.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

           

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương