Pơk uănh mông nar djăt: 18/10/2019

VOV4.Mnông – Uỷ ban MTTQ Việt Nam n’gor Gia Lai [ư rgo\ jă Khay Yor nu^h ach o năm 2019. Êng bah khay 10/2018 tât a[aơ, Tơm prăk nkrem yor nu^h ach bah n’gor le\ rgop geh 9,8 rmen prăk. Bah tơm prăk nkrem le\ [ư mhe 188 mlâm jay “Tâm rgum tâm rnglăp”, nkra 49 mlâm jay, ntop kơl prăk, tơm ntil, mpa rong, phân poh kơl rnăk ach o, lơn lah [on lan rnoi mpôl đêt hun hao nkra njêng, n’hanh [ư âk nău kan êng kơt but uănh săm si an dơm, ntop kơl prăk hăn nti an kon ho\k ach o rlet rlău gơih nti. Đah nău u\ch n’hu\ch ach o nâp nâl lvang 2016-2020, r[o\ng t^ng Nar Lam ntu\r neh rchăng n’gang ji ngot ach o, Nar Yor nu^h ach o Việt Nam 17/10, Ban Rgo\ jă tơm prăk nkrem yor nu^h ach o n’gor mbơh [ư Khay yor nu^h ach o năm 2019 bah nar 17/10/2019 tât nar 18/11/2019. Tâm nar [ư rgo\ jă, UBMTTQ Việt Nam n’gor le\ dơn nău kơl bah 82 Nhih pah kan, doanh nghiệp, êng nu^h đah ding le\ rnoh prăk rlău 1,4 rmen prăk.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng