Pơk uănh mông nar djăt: 13/11/2019

VOV4.M’nông -  Ta Ntu\k Kruanh dak Groi kruanh dak Đặng Thị Ngọc Thịnh mâp măt Mpôl đại biểu kon ho\k, sinh viên, druh ndăm rnoi mpôl đêt g^t blău, ntoh lư nkhêp dih hăn râng rnê rhơn năm 2019.

Groi Kruanh dak Đặng Thị Ngọc Thịnh wơt mpôl kon ho\k, sinh viên rnoi mpôl đêt

 

Groi Kruanh dak rnê rhơn 120 kon ho\k, sinh viên, druh ndăm rnoi mpôl đêt le\ nsrôih hao tâm nti nsơm, tiăr nti, pah kan n’hanh râng ăp nău [ư rêh jêng kon nu^h; mpo\ng ăp kon ho\k, sinh viên nti ue\h, rêh ue\h, u\ch ro\ng, mpo\ng kơnh gah bah kơi nsơr an nău g^t blău, ndâk njêng [on tơm, neh dak nar lơ ndro\ng ue\h. Groi Kruanh dak đă Uỷ ban Dân tộc, N’gâng kan nt^m nti n’hanh ăp n’gâng kan, nău kan, [on lan n’hao ue\h nt^m nti ta nkual jru ngai; mât uănh mpeh drăp ndơ, nuih n’hâm, nta ue\h ngăn an trong kan nt^m nti t^ng trong pơk hvi ăp ngih sam [u\t phổ thông dân tộc nội trú ta ăp nkuăl ach o; n’hao trong kan nt^m nti nău kan hăn ndrel mkra pă nău kan an oh kon [on lan rnoi mpôl đêt.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng