Pơk uănh mông nar djăt: 8/1/2015

Groi Tổng thư kí LHQ mât nău kan tâm kơl, wa bu ur Valeria Amos nar naơ, 7/1 tât khâl Libăng gay ma kuăl đă nău kơl an chính phủ dak aơ tâm di nău nsrôih gay ma an geh bah ăp nău duh jêr bâh rơh duh jêr bâh dak kiau meng Syria. Ta rơh tât khâl jo\ 3 nar aơ, wa bu ur Valeria Amos tâm mâp ăp nu^h kan têh Libăng, mpôl kan ta ntu\k n’hanh ăp nu^h kan ndrel tâm kơl tâm ban kơt ăp nu^h geh nău tât bâh rơh duh jêr ta Syria. Groi Tổng thư kí LHQ mbra rgum ta ăp nău mhâm [ư âk dak lam ntur neh mbra dơi kơl an chính phủ Libăng tâm nău pă ndơ kơl an nu^h dơh geh nău tât, geh nđâp nu^h [on lan Libăng, Palestine n’hanh Syria.

                                                                                    BTV:Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương