Pơk uănh mông nar djăt: 23/8/2019

VOV4.Mnông:Nar naơ 22/8, tâm du nău ntru\nh mbra [ư duh jêr, Hàn Quốc mbơh mbra nklơi nău tâm ton mbơh nău mpôn đah Nhật Bản. nău ntru\nh geh mbơh lôch du rơh tâm rlăch jo\ âk mông ta Hội đồng rnă njrăng ngih dak (NSSC). Nău tâm ton mât mpôn nău kan tahen nsum (GSOMIA) nchrăp geh ntoch ta nar 24/8, mô kơp ngoăy tâm bar ding ntru\nh nklơi jăng. Mpeh đah Hàn Quốc an g^t mbra mbơh jăng nău tâm ton an mpeh Nhật Bản bâh ăp ntu\k kan nchră nău đah dak bah dih. Hàn Quốc an lah, Nhật Bản le\ njêng nău rgâl mhe âk tâm ntu\k tâm kơl rnă njrăng bar ding rnôk ngluh Hàn Quốc luh rnoh an lor tăch ndơ an dak bah dih đah nkô| u\ch m^n rvê mpeh rnă njrăng ma mô mbơh nău an saơ na nê|.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng