Pơk uănh mông nar djăt: 24/11/2020

VOV4.M’nông: Tâm nău nsrôih ntru\t ntrôl tâm boh gay mât kân nuh srê Covid-19 n’hanh ngăch dâk jêng tay wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h lôch bah nuh srê, Hàn Quốc ôi 23/11 ho\ [ư tơm ntơm pơk tâm nchră tâm boh let năp tay Hàn Quốc - Mỹ Latinh n’hanh Caribê. Ta rơh rgum nchră, ăp nu^h râng mbra tâm pă nău tă ơm g^t kan njrăng n’gang nuh srê, n’hao dăng ntuh kơl gu\ m^n, njêng vaccine n’hanh ndơ do\ng kan dak si khlay, đăp mpăn tâm pă ăp to\ng vaccine n’hanh ăp trong săm êng [a [a\ du trong geh nău tâm ban, njêng trong rdâng lơh nuh srê nsing tâm công nghệ thông tin n’hanh nkoch trêng nău lư…Rgum nchră tâm boh let năp tay Hàn Quốc - Mỹ Latinh lor bôk năp dơi [ư tâm năm 2008, lah nău kan du\t têh geh tât châu Mỹ Latinh n’hanh Caribê dơi [ư ta Hàn Quốc.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương