Pơk uănh mông nar djăt: 12/5/2020

VOV4.M’nông – Nău dăn nglăp njêng ntô l^r an 4 ntil ndơ biăp, nkao, cà phê Arabica n’hanh pâl nđaih lo\ mir đah săk moh “Đà Lạt-boăt nthoi nău ue\h bah neh jêng”, ăp ndơ do\ng moh aơ le\ hao bơi 30% rnoh khlay ndơ sa. T^ng nău kan dơi kan [on lan, tât a[aơ nkual [on têh Đà Lạt le\ an kơp dơn ndơ moh “Đà Lạt-boăt nthoi nău ue\h bah neh jêng”, an ndơ bah bơi 300 rmôt kan, êng nu^h, tâm ne\ geh 250 rmôt kan, êng nu^h nkra njêng, tăch nkao, 30 rmôt kan, êng nu^h tăch biăp, rlău ma ne\ ăp rmôt kan, êng nu^h ta\ch cà phê n’hanh pâl nđaih lo\ mir. Nău kan dơi kan hôm nsrôih ntop kơl ăp ntu\k ndôp đah tơm prăk bah ăp bôk nău kan, bôk năp rgop an tâm nchră gay [ư mât uănh, groi nđôi, gay mô rlu n’hao ue\h kah ndơ lo\ mir. Đah nău do\ng ndơ moh “Đà Lạt boăt nthoi nău ue\h bah neh jêng”, rnoh khlay ndơ ăp ndơ aơ le\ hao bah 25 tât 30% nkôp đah ăp ndơ mô do\ng ndơ moh êng.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng