Pơk uănh mông nar djăt: 28/10/2020

VOV4.M’nông: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ho\ [ư nau tâm nchră trực tuyến mpeh nau kan Trung Đông, geh ăp nau kan Palestin, yor Kruanh n’gâng kan nchră nau Nga Sergei Verhinin [ư tơm. Ntoh nau ta nar tâm nchră, du đê| dak kan nsum bah Hội đồng bảo an ntru\t đă Israel ndrel Palestin ơm nthoi tay nau tâm nchră tâm ăp nau kan tă geh nsum mpôl lam ntur neh mbơh tâm ban ndrel ăp nau ntru\nh geh tât nau kan bah Liên hợp quốc, ntoh nau rvê mpeh nau duh jêr tâm nkuăl neh ndrel nau kan Israel lo\ pơk hvi ăp nau kan tâm nkuăl gu\ âm ta Bờ Tây, kuăl jă nsum mpôl lam ntur neh n’hao ăp nau nsôih kơl an ân nu\ih Palestin tâm rnôk geh srê Covid-19./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương