Pơk uănh mông nar djăt: 18/10/2019

VOV4.Mnông- Tâm rơh tât khâl Iraq 2 nar, kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Pháp Jean-Yves Le Drian le\ geh rơh  r[u\n nchră nsum đah kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bahd ih Iraq wa Mohammad Ali al-Hakim, mbơh mpeh nău tâm kơl bar ding, rnă njrăng ta nkual, tâm mbơh nău mât ua\nh nsum mpeh rnă njrăng, mpeh nău nu^h gu\ ndrung ta mpeh ba lơ Syria. Kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Pháp Y-vơ Lơ Đri ăng an lah rơh tât khâl bâh păng geh njôt du nău mbơh tâm rnglăp bâh Tổng thống Pháp đah Iraq. Pháp mbra kuăl đă du rơh r[u\n nchră ndal bâh âk dak kan ndrel gay ma tâm nchră mpeh nău tât kan bâh Thổ Nhĩ Kỳ ta mpeh luh nar ba lơ Syria, lah na nê| an lah âk dak kan ndrel lam ntur neh nsrôih njrăng rdâng nău ntoh luh bâh IS du tơ\ tay. Kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Iraq Mohammet Hakim lah na nê|, dak aơ du\t mât ua\nh tât nău rnă njrăng n’har bri, ngăn lah njrăng [ư rlăng bâh Syria tât ta nkual neh dak Iraq.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng