Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2020

VOV4.M’nông – Israel mhe hun hao du trong [ư uănh năl Covid-19 mhe an saơ mô ho\ tât du giây. Ntu\k dak si Sheba ta Ten A-vít (Israel) an g^t, rlong bôk năp an saơ, du ntil ndơ t^ng tâm nău g^t blău ê nkra dơi năl n’hanh uănh t^ng đah kaman SARS CoV-2 tâm săk đah rnoh di na nê| tât 95%. Nu^h ji dơi rsu\ng mbung đah dak bôh sinh lý jêh ne\ an tâm du gri. Ăp nai dak si uănh nđôi ntil dak đah du ndơ sol ang, n’hanh máy tính mbra năl uănh nu^h dơi uănh nđôi geh ntưp Covid-19 đo\ng lah mô. A[aơ ntu\k dak si Sheba dôl kan ndrel đah nu^h [ư ndơ aơ gay ndơ\ ndơ aơ an ntu\k tăch.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương