Pơk uănh mông nar djăt: 19/8/2019

VOV4.Mnông – Mhe aơ, UBND nkuăl Kbang (Gia Lai) le\ rhoăt nău blău ơm trong kan rchăng srê khay bah năp n’hanh mbơh [ư ăp trong rchăng n’gang tâm khay tât. UBND nkuăl Kbang đă nău kan dak si, ăp ngih pah kan geh tât, UBND ăp xă, nkuăl têh tât nkoch trêng tay trong mkra rchăng n’gang kop luh mham rih lam hvi tât nu\ih [on lan. Ăp ntu\k an ngăch ndâk njêng nu\ih hăn kan, mbơh [ư răk rao ntu\k ntô gu\ âm, nkh^t tu ndru\ng dak, rhai dak, pă prăk ntêm nkrem rho\ do\ng rchăng n’gang srê. Tât a[aơ, Kbang le\ geh rlău 1.000 nu\ih ntưp luh mham rih ta 61 thôn [on, tổ dân phố. Ngih dak si nkuăl le\ mbơh [ư 2 rơh puh dak si rlău 100 lít hoá chất nkh^t măch; ndrel đah ne\, trong kan răk rao ntu\k ntô gu\ âm, trong mbơh nu nău rchăng n’gang srê luh mham rih dơi ntrôl dăng đo\ng.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng