Pơk uănh mông nar djăt: 29/6/2019

            VOV4.Mnông: Tât uănh nkual neh Lang Biang (nkuăl têh Lạc  Dương, nkuăl Lạc  Dương, n’gor Lâm Đồng ơm bah kăl e tât a[aơ, geh du quán cà phê jêt kuăl jâng năch geh săk ntơ K’Ho Coffee. Ta aơ, năch mô knu\ng dơi ngêt cà phê kloh ueh bah nu\ih K’ho ma hôm dơi djăt nău nkoch kăl e đah nău rêh ngăn mpeh nău ueh bah nu\ih tơm quán-bu ur rnoi K’Ho Cơ Liêng Rolan (deh năm 1987) n’hanh i sai Josh Guikema (deh năm 1983, nu\ih Mỹ). “K’ho Coffee” lah nău moh le\ jêng ntoh măt an cà phê bah yôk prêh Lang Biang n’hanh ntrong kan ntoh lư mpeh ndơ cà phê kloh ueh bah nu\ih rnoi K’Ho ta nkual yôk prêh Tây Nguyên.

 

            Nău tâm ro\ng ba dâng jâng yôk Lang Biang

            Nău nkoch “K’Ho Coffee” ntơm bâh nău tâm ro\ng ueh bu ur bu klô nu^h Mỹ n’hanh bu ur nu^h rnoi K’Ho ta Lâm Đồng.

            Năm 2009, Josh tât Việt Nam pâl nđaih. Rnôk rlu ta nkuăl [on têh Đà Lạt ueh nđik, Josh saơ âk ntu\k ueh, nu^h [on lan dêh mêr jêng lah dăn lăp pah kan ta du cty way leo năch hăn pâl nđaih đah ndeh Vespa bâh nkuăl [on têh Hồ Chí Minh hăn ăp n’gor. Nău kan aơ mô dơn kơl an Josh geh tay nău geh ma hôm nha geh g^t vât âk nău văn hoá, g^t âk nău khlay mhe đah bu klô ndăm u\ch g^t nău mhe.

            Du măng bo\ng khay n’gul năm 2010, Josh Guikema ua\nh tur ch^ng ta yôk Mộng Mơ, nkuăl [on têh Đà Lạt. bu klô ndăm Mỹ le\u\ch ro\ng đah nău ueh, nău mêr bah bu ur druh Rolan- du hê nu^h tur ch^ng ta nkual pâl nđaih yôk Mộng Mơ. Mpeh đah Rolan, yuh mhe lôch nti đại học n’hanh blău ngơi 2 nău dak bah dih.

            Lôch geh rơh tâm mâp e\, Josh dăn mbrô điện thoại n’hanh [a [ơ tâm ôp ngơi đah Rolan. Lôch tâm gu\ ur sai, bar hê u\ch pah kan ta nkual neh [on tơm bâh Rolan, ta jâng yôk Langbiang. Tâm du rơh tâm nkoch đah năch dak bah dih mpeh cà phê, nău m^n u\ch [ư du ntil cà phê kloh, cà phê ngăn le\ geh ntoh luh tâm bôk Rolan. Ur sai Josh-Rolan ndrel nsum njêng du nău ntơ cà phê mhe geh nău ueh đah ntu\k gu\ rêh bâh ăp nău kan mât tăm n’hanh mât nău geh an ntu\k rêh jêng.

            Nău ntơ “K’Ho Coffee”.

            Đah nău g^t vât bâh du hê nu^h tă nti mpeh tuch tăm, ndrel đah nău kơl an bâh ur lah nu^h [on tơm ta ntu\k, Josh- Rolan le\ ngăch nchrăp nău kan rdâk njêng nău ntơ cà phê “K’Ho Coffee”. T^ng Rolan, ua\nh saơ nu^h [on lan tăm cà phê bâh jo\ jêng yuh u\ch kơl an ăp nu^h mpơl ntơ nău ntơ cà phê nơm ta ntu\k n’hanh rdâk njêng ndơ ueh êng an nu^h K’Ho.

            Ndơn an tăch cà phê rnglăy dơm, Joshua- Rolan u\ch tăch ntil cà phê le\ nkret vâr ta [on Bonneur C bâh Rolan. Bâh Joshua-Rolan nơm săch ăp găr cà phê le\ dum, găr têh, săk ê lor k^n ntô, ih kro, tâm 7 nar ta ăp mpâr prêh đah neh. Găr cà phê lôch ih kro geh plôk ntô, [ư kloh, săch ntil, vâr, tâl dung n’hanh an do\ng. ăp nău kan [ư “K’Ho Coffee” geh [ư ma ti dơm da dê.

            Lôch tă âk rlong [ư, năm 2012, ndơ [ư 10kg “K’Ho Coffe” le\ geh dơi ueh n’hanh tăch le\ dâl. “K’Ho Coffee” lôch ne\ geh âk năch u\ch rvăt rnôk tât râng Organic Fames’ Market ta nkuăl [on têh Hồ Chí Minh. Nu^h ndơn kan bâh Cty Real Speliality Coffee Roaster le\ joi tât thôn Bonneur C gay ma ua\nh nău kan [ư nkret n’hanh dăn rvăt 20 tấn ăp năm, yơn ur sai Joshua-Rolan ê ho\ to\ng cà phê tăch.

            M^n ua\nh tay an ueh kah ndơ [ư, Joshua-Rolan ntuh [ư 130 rkeh prăk rvăt du mblâm mắy vâr mhe. Ăp tơ\ vâr jo\ 20 mn^t, geh 4kg găr. Rnôk aơ, bâh geh nău kơl bâh máy móc mhe jêng nău ueh cag phê geh n’hao âk, n’hanh rnoh tăch le\ hao 500 rbăn rpăk/kg đah rnph 280-350 rbăn rpăk/kg vâr ma ti.

            Rlău ma rnoh neh cà phê bâh rnăk vâl, a[aơ Joshua-Rolan hôm nha tâm rgop đah ăp rnăk tăm cà phê Arbica tâm nkual đah le\ rnoh neh 50ha gay ma [ư cà phê kloh kơt aơ. [ư t^ng nău kan, cà phê rêh geh rvăt đah rnoh khlăy kơl an [on lan knơm, mât nău tăm cà phê kloh ueh.

            Du\t âk năch pâl nđaih tâm dak n’hanh lam ntur neh tât đah Đà Lạt g^t tât “K’Ho Coffee” le\ joi tât jay bâh Joshua- Rolan đah nău u\ch g^t rlong ngêt cà phê ngăn kloh ueh [ư ma ti bâh nu^h rnoi đê| ta ntu\k tâm mir cà phê ta yôk nor.

            T^ng Joshua, a[aơ le\ geh 7 ntu\k tăch tâm dak do\ng ntil cà phê ‘K’Ho Coffee” n’hanh [ư ntu\k pă tăch rvăt. Tâm ne\, Đà Lạt geh bar ntu\k tăch mbơh tơih nău ntơ “K’Ho Coffee”. Mô dơn kơt ne\, “K’Ho Coffee” hôm nha dôl geh âk năch pâl nđaih Mỹ n’hanh ăp dak châu âu dăn rvăt rlong ngêt mô lah rvăt gay ma pă an băl mpôl rnăk vâl nơm.

            Ur sai Rolan n’hanh Joshua njêng cty TNHH nkret [ư, tăch rgâl nău kan mbơh tơih ndơ K’Ho. Khân păng ntuh kơl [ư nău vâr k^n cà phê gay ma dơi geh nău ueh kơl an năch. A[aơ khân păng geh du hê kon bu klô du\t ueh ntơ lah Lee Herry Guikema Cơ Liêng. Jay khân păng yor Josh [ư êng ta p^t yôk, văr ne\ lah mir cà phê arabica, ăp nar geh vơt âk năch pâl nđiah.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng