Pơk uănh mông nar djăt: 3/9/2020

VOV4.M’nông: Ta n’gor Kon Tum srê ji dâr bưm ko têk jong ntơm bôk năm tât rnôk aơ ndrel a[aơ tâm n’gor aơ hôm 4 nu\ih ji đah 3 ntu\k geh srê têh. Ngăn lah 4 nu\ih ji dâr bưm ko geh saơ ndrel dôl geh săm nkhah tâm 4 ngih dak si bah 4 nkuăl, nkuăl [on têh, geh: Đăk Hà, Đăk Tô, Kon Rẫy ndrel nkuăl [on têh Kon Tum. 3 ntu\k geh srê êng tâm ăp nkuăl: Đăk Hà, Đăk Tô ndrel Kon Rẫy.

Rnoh geh ntưp ntơm bôk năm tât rnôk aơ bah n’gâng kan dak si n’gor Kon Tum ho\ kơp dơn geh 48 nu\ih geh ntưp đah srê ji dâr bưm ko, tâm nê geh 37 nu\ih ji ndrel 11 nu\ih geh ntưp kman. Srrê ji dar bưm ko ho\ ntoh tâm 5/10 nkuăl, nkuăl [on têh bah n’gor, đah 32 ntu\k. Tât rnôk aơ n’gâng kan dak si n’gor Kon Tum ho\ chuh n’gang dak si Td rơh 1 ân rlau 75.200 nu\ih ndrel rơh 2 ân rlau 23.100 nu\ih tâm 16 xã, tâm 6 nkuăl, nkuăl [on têh bah n’gor, geh: Ngọc Hồi, Đăk Tô, Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Hà ndrel nkuăl [on têh Kon Tum./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương