Pơk uănh mông nar djăt: 23/3/2019

    VOV4.M’nông: Ndrel đah ch^ng gông, nu\ih Sêđăng n’hanh Hrê ta n’gor Kon Tum hôm e do\ng âk ntil ch^ng gông rnoi mpôl đêt dơi [ư đah ăp ndơ geh bah yôk bri. Yơn lah a[aơ geh du\t đêt nghệ nhân hôm ê nkra n’hanh do\ng geh âk ntil ndơ mboăt rlet rnoi mpôl aơ. Ta năp nău ngăn tâm rnôk Pơh Văn hoá-Pâl nđaih rơh tal 6, nkuăl Kon Plông, n’gor Kon Tum dôl [ư du\t geh nkô| nău, ne\ lah tâm nđur ê nkra mboăt rlet rnoi mpôl đêt.

 

            Tâm du nduang jê| ta Jay rot [on Kon Pring, xã Đăk Long, che A Lễ, tât bah [on Kon Chênh, xã Măng Cành gân djăng [ư Tà Vẩu, du ntil ndơ uh goh ma t^ng păng lah du\t mha ue\h êng bah nu^h Sedang mbah Mơ Nâm. Tà Vẩu ue\h êng ta ntu\k, le\ rngôch ndơ uh dja jong nklăp 7 cm dơm dơi [ư bah d^ng lo\n nkar ntop đah du đêt mpêt jrêng su\t yơn nău nteh n’gloh [hong du\t gân djăngTâm ăp nar lễ hội khlay bah [on, kơt sreh rpu rhơn lăp jay mhe, ns^t ba n’hao rhe…ân geh nău nteh bah Tà Vẩu uh nkre đah nău nteh ch^ng gong mơ huêng khlay. Che A Lễ an G^t, [on păng geh 80 rnăk đah rlău 300 nu^h yơn rnoh nu^h hôm [ư n’hanh uh dơi Tà Vẩu kơp mô jêng du mpang ti. Yor kơt nê| nău du\t u\ch ro\ng bah bu ranh [on lah trêng nti tay du trong [ư n’hanh trong uh Tà Vẩu an ăp băl mom: “Săk gâp nơm u\ch ro\ng mât ndray tay, trêng nti tay an ăp rơh kơn mom său bah kơi tay. u\ch lah kon său mât ndray tay săk tơm văn hoá, ndơ uh goh bah rnoi Mơ nâm gay jêh aơ tay mât ndray dơi jo\ jong” 

  Lor bôk năp dơi nkuâl Kon Plông, n’gor Kon Tum [ư du nar tâm rlong văn hoá bah nkuâl, liên hoan [ư njêng ndơ uh goh rnoi Sedang n’hanh H’rê wa\ch rgum âk mpưm nu^h [on lan tâm ban kơt năch pâl nđaih tât uănh. Đah 18 nu^h blău [ư tât bah 9 xã tâm nkuâl râng liên hoan ri aơ lah du nău ndrât ndal têh yor nău u\ch ro\ng bah ăp nu^h an khân păng. Bah liên hoan, ăp ndơ uh goh ma nu^h way blău [ư, way pâl ăp rnôk mông ru rlu rlău mô lah ăp tơ\ lễ hội, kơt: Ting ning, Brâng, Tà Vẩu, Klông put…le\ luh bah dih [on ndjôt tât nău n’hao êng săk an nu^h tơm Nkoch mpeh tơm đơn Ting ning , dơi nt^t  kơt đơn nău râm ro\ng do\ng tri bah nu^h Sedang, wa A Vừng, [on Rô Xia 2, xã Đăk Tăng, nkuâl Kon Plông, an g^t:

            “Druh ndăm khân păng so\k đơn Ting ning khân păng nkrêh. Ăp nu^h blău, goh ue\h lah bu ur păng gân djăng. Khân păng tâm ro\ng lah khân păng mpơl ma nău nkrêh đơn. Geh nu^h tâm ro\ng nkre, gu\ ur so\k sai deh kon deh său nkre”.

 

            Tâm du rơh ôp du\t mhe aơ ta 89 [on nu^h Sedang n’hanh H’rê bah Phòng văn hoá Thông tin nkuâl Kon Plông, geh âk [on le\ roh rngot rngăt nu^h blău [ư njêng ndơ uh goh way ơm. Nău roh hêng nar lơn ma klach rvê rnôk rơh mom ndăm geh klôr rdu t^ng nău nteh njroh mprơ mhe a[aơ. Yor kơt nê|, t^ng wa A Sơn, Groi kruanh Phòng Văn hoá Thông tin nkuâl Kon Plông, nău njêng luh ăp ntu\k pâl rlưn văn hoá lah nău ntơm khlay bah nkuâl gay mât ndray, mpư n’hao ue\h rnoh khlay ndơ uh goh way ơm bah nu^h Sedang n’hanh H’rê:

            “Liên hoan [ư njêng ndơ uh goh rnoi mpôl đê| lah gay an đah rnoi nu^h dja đah rnoi nu^h ri tâm kơt nti nsum mpeh nkô| nău [ư njêng ndơ uh goh. Tâl bar đo\ng lah gay nu^h hăn bah năp an tay nu^h bah kơi. Tâl pe gay njêng nău u\ch joi g^t bah rơh mom ndăm n’hanh ăp nu^h êng bu tât. Rnôk ma he [ư dơi kơt nê ri nklăp jêh aơ tay rơh kon său bah kơi khân păng mbra u\ch ro\ng gân djăng đah ndơ uh goh”./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng