Pơk uănh mông nar djăt: 31/1/2020

VOV4.M’nông – Kêng măng nđaơ (31/1 jêng nar 6 Tết Canh Tý 2020), ta nkual [on têh Kon Tum, Bảo tàng-Thư viện n’gor Kon Tum ntơm [ư Bôk nău kan Sắc Xuân-Năm Canh Tý 2020. Bôk nău kan Sắc Xuan-Năm Canh Tý 2020 geh âk nău [ư, tâm ne\ ntoh lư Mpla nsơ bôk nkô| nău “Ntôh n’hao 90 năm du trong hăn ntâr ang” nkoch âk sam [u\t nchih ơm, rup ndah, ndơ khlay ơm mpeh ăp ntil nău khlay n’hanh nău dơi ntâr ang bah neh dak đah nău rđau bah đảng Cộng sản Việt Nam.

Ăp bu ur rnoi Bahnar ta nkual [on têh Kon Tum njroh xoang way ơm

 

Tâm bôk nău kan Sắc Xuân-Năm Canh Tý 2020, nu^h [on lan Kon Tum n’hanh năch pâl nđaih dăch ngai dơi nkoch, hăn ngăn âk nău [ư văn hoá way ơm ue\h, kơt: Tur ch^ng, xoang ăp rnoi mpôl đêt bah n’gor Kon Tum; njroh Lân sư Rồng; njroh xoè, njroh sạp, ném còn bah rnoi Thái tât gu\ ta nkuăl n’har bri Ia H’Drai, n’gor Kon Tum; râng nău pâl way ơm put măt nhu\p kik, dông glah uk…

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng