Pơk uănh mông nar djăt: 15/11/2019

VOV4.Mnông:  Ta năp nău ntoh luh srê A/H1N1 n’hanh le\ geh du hê nu^h kh^t, UBND n’gor Kon Tum le\ geh s[ ntru\nh đă n’gang kan dak si, UBND 10 nkuăl, nkuăl [on têh bâh n’gor mbơh [ư ăp ntrong kan njrăng, rdâng đah nuh srê. T^ng ne\, UBND n’gor Kon Tum đă ăp ntu\k kan n’hao nău ua\nh nđôi na nê| nău nuh srê A/H1N1 ta n’gor. Nt^m đă ntu\k kan ua\nh njrăng nuh srê leo tâm rgop đah ăp ntu\k kan dak si ta nkuăl, nkuăl [on têh, ăp ntu\k ua\nh săm ji njrăng đah nuh srê, ăp ntu\k kan ua\nh săm ji rdâk njêng nău kan, nchrăp ăp nău kan, to\ng ăp nkual an nglah gu\ êng đah nu^h ji, mât săm ăp nu^h ntưp ji srê A/H1N1 n’hanh mô an geh tâm ntưp tâm ăp ntu\k ua\nh săm ji, ua\nh nđôi, mât đăp mpăn dak si, ăp ntil dak si rao puh kơl an nău kan njrăng srê. Mpeh nău kan mbơh tơih, ntrôl nău mbơh tơih ăp ntrong kan njrăng srê A/H1N1, nt^m đă nu^h [on lan g^t njrăng nău tât bâh nău ji n’hanh ăp ntrong kan njrăng t^ng nău mbơh đă bâh n’gâng kan dak si, ntu\k kan njrăng n’gang.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng