Pơk uănh mông nar djăt: 9/10/2020

VOV4.M’nông – Ta năp nu nău srê duh rtoh trong mham geh jêr jo\t, UBND n’gor Kon Tum le\ [ư tơm r[u\n nchră trực tuyến mbơh [ư ăp trong jăch ndal njrăng n’gang duh rtoh trong mham ta n’gor. Lam n’gor a[aơ geh rlău 350 ntu\k srê đah bơi 1.600 nu^h ntưp duh rtoh trong mham, nkôp đah năm 2019 hao 345 nu^h. Ta r[u\n nchră, ndrel đah tâm ôp tâm nchră ăp trong mkra n’hu\ch srê duh rtoh trong mham, kruanh Ban Tuyên giáo N’gor uy, Uỷ ban mặt trận tổ quốc n’gor, ăp nău kan, ăp ntu\k ton ntrôl dăng trong kan mbơh, nkoch trêng n’hanh n’hao ăp trong njrăng n’gang gay rgop nking n’gang srê duh rtoh trong mham ta ntu\k. Ntoh ngơi n’glôn jêh r[u\n, UBND n’gor đă le\ trong chính trị an lăp nsrôih lơn gay rchăng n’gang srê. UBND n’gor lah mô an geh nu^h kh^t yor duh rtoh trong mham n’hanh đăp ăp n’gâng kan nău kan, [on lan ton tât le\ khay 10/2020 an nkh^t rdêl srê duh rtoh trong mham ta n’gor.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương