Pơk uănh mông nar djăt: 17/8/2020

VOV4.Mnông- Năm aơ, nuh srê duh rtoh trong rse mham geh âk nău ntoh luh ta Đăk Glei, Kon Tum ơm lơn đah ăp năm. Tât rnôk aơ, nkuăl le\ geh 17 nu^h ntưp nău kop duh rtoh trong sre mham. Tât a[aơ, n’gâng kan dak si nkuăl Đăk Glei geh saơ 4 xã, nkuăl têh geh nuh srê duh rtoh trong rse mham geh: Đăk Long, Đăk Pet, Đăk Môn n’hanh nkuăl têh Đăk Glei. N’gâng kan dak si le\ puh dak si njrăng rdâng nuh srê, geh le\ d^ng đah nău nchrăp. Ntu\k kan dak si nkuăl Đăk Glei an g^t. ntu\k kan le\ mbơh [ư du đê| nrong kan njrăng rdâng kơtlah n’hao nău kan ua\nh nđôi nuh srê, ngăn lah ăp nuh srê ơm, ăp nuh srê mhe r^ leo [ư njrăng rdâng nău tât ntưp hô n’hanh kh^t. bol ma ê ho\ geh nu^h kh^t yor duh rtoh trong rse mham yơn đah nău trôk nar tât ndal kơt a[aơ, nchroh lor nău nuh srê duh rtoh trong mham ta nkuăl Đăk Glei ntưp âk, n’gâng kan dak si dôl ntrôl ngăch nău puh dak si ta ntu\k geh nuh srê mhe.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương