Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

VOV4.M’nông – Ôi nđaơ (21/1), nău mbơh bah N’gâng kan dak si n’gor Kon Tum an g^t ntu\k kan aơ mhe [ư nkhah êng đah 5 nu^h Trung Quốc ntôn lăp gu\ mô tâm di dơi saơ ta nkual ndrâm jay ndeh nkual [on Kon Tum ôi ơm nar 20/1. 5 nu^h Trung Quốc aơ dơi Ngih dak si Y dược Cổ Truyền-Phục hồi chức năng Kon Tum wơt dơn ndơ\ s^t nkhah êng ta ntu\k bah ngih pah kan ta nkual [on têh Kon Tum tâm nar ôi 20/1.

Nkual nkah êng dak si bah Ngih dak si Y dược Cổ truyền-Phục hồi Chức năng Kon Tum

 

Ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor Kon Tum le\ [ư uănh nđôi kop ji, so\k mham bah ăp nu^h gay uănh năl đah SARSCoV-2. Tâm rnôk kâp jêh uănh năl đah SARSCoV-2 đah 5 nu^h Trung Quốc, nău kan dak si n’gor Kon Tum le\ [ư nkhah êng dak si đah 3 nu^h mâp dăch; ndăn uănh nđôi ăp nu^h mâp êp gay [ư t^ng ăp trong nkhah êng; nchih săk cán bộ dak si mâp gay uănh nđôi n’hanh nchrăp [ư ăp trong njrăng n’gang srê bah năp tay.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương