Pơk uănh mông nar djăt: 13/7/2019

VOV4.M’nông: Krông bông lah du nkuăl căn cứ cách mạng bah n’gor Dak Lak, Lah nkuăl jru, ngai, neh mô jêng, bri mô nar mô ueh yor ri ma nau rêh bah kônh wa mâp âk nau jêr. Ho\ rlau ma nê, mih dak lip năm 2017 ho\ klôn rdu ntung Cư Đăm, [ư trong Tỉnh lộc 9 kol. Trong hăn kol knu\ng geh du trong tỉnh lộ 12, yơn ho\ jur djơh ho. Âk năm ma aơ, N’gâng kan ndrel [on lan nkuăl Krông Bông u\ch Ngih dak ntuh kơl nkra mhe trong tỉnh lộ 12, pơk trong nơih gay hun hao văng sa-rêh jêng, yơn dah jo\ di\ng geh jêng ngăn?

Trong tỉnh lộ 9, tă bah nkuăl Krông Bông hăn Krông Pách, nthoi trong  Quốc lộ 26 geh kol yor tnung cư Đăm geh dak klôn rdu ntơm năm 2017. Ăp nau hăn ro đah ba dih bah nkuăl Krông bông ko\ nsu\n tâm trong tỉnh lộ 12 nthoi đah trong Quốc lộ 27. Tỉnh lộ 12 geh nkra bah a[aơ bơi tât 20 năm, jong bơi tât 50 km, ho\ jur djơh a[aơ ri lơn ma djơh tay đo\ng. Knu\ng du ntu\k ê tât 14 km tă bah nglah 3 Yang Reh lăp tâm tâm nkuăl, ndeh têh hăn bơi tât du mông. Ngih wa Phan Văn Xuân, ta thôn 3 xã Hoà Lễ êp trong tỉnh lộ 12. Wa Xuân năm aơ 69 năm, tât ta aơ pah kan jan sa ntơm năm 1967. Rlau 40 năm pah kan lo\ mir ma nau rêh mô to\ng âk ntil. Ngoai tâm ăp nkô| nau [ư ach o đah [on lan ta aơ lah trong hăn mô ueh:

Trong hăn ri ntu lu\ng, bro\ng dak, hăn ro ri jêr ngă. R[u\n HĐND n’gor, nkuăl ko\ đă hôm, yơn ê saơ geh trong gay kônh wa nơih hăn ro ơm. Trong aơ lah kơt nơih ân nau hăn ro ri bu hăn rvăt ndơ tât ta ntu\k ri kônh wa nơih oi. Yơn lah hăn ta aơ nkual jru, ngai, rnăk ach o âk, nkuăl aơ du\t n’hâm ach o ngăn”.

Xã Cư Pui, ngai đah nkuăl Krông bông 25km. cư Pui lah 1 tâm 5 xã tâm Krông Bông geh Ngih dak pă săm [u\t kơp dơn Anh hùnh rmôt vũ trang. Nau rêh bah nu\ih [on lan tâm nkuăl Căn cứ cách mạng hôm jêr, mô to\ng. Cư Pui geh 2.450 rnăk ri geh tât 47% rnăk ach o, 27% rnăk bơi ach o. Ưưa Nguyễn Văn Tâm, Kruanh UBND xã Cư Pui ân gi\t, rnoh geh năm 2018 bah nu\ih [on lan tâm xã mhe knu\ng geh 15 rkeh. Ndơ tuch tăm bah kônh wa tăch ri thuk, rlơ\ ma nê ăp ntil ndơ do\ng nơm u\ch ri rvăt khlay. Aơ lah nkô| [ư [on lan mô dơi rklaih ach o, ji ngot:

Ntil ndơ tuch tăm bah [on lan jêh lôch tuch tăm, lah u\ch tăch ri bu rvăt thuk, yor lrh rnoh nchuăn rdeng trong hăn ri khlay. Tal bar đio\ng lah [on lan rvăt ndoh ndơ, ndơ nkra ngih ri geh bu n’hao rnoh khlay, ăp ntu\k tăch n’hao rnoh, yor ân lah rnoh prăk rdeng lăp tâm nkuăl aơ jêr. Yor ri, nu\ih [on lan ta aơ nau tăch rgâl, tăch ndoh ndơ, rvăt ndoh ndơ ko\ geh nau khuch. Đah nau kan aơ, kônh wa [on lan ko\ u\ch Ngih dak ntuh kơl, n’hao nkra tinh lộ 12. Ăp năm, UBND n’gor, N’gâng kan gung trong pă tơm prăk nkra ăp trong jur djơh. Ngăn lah nkra bah năp ri djơh ba kơi, yor ri nau sak nâp mô ueh”.

Krông Bông geh 13 xã ndrel du nkualư têh, đah 20 rbăn rnăk, bơi tât 100 rbăn nu\ih. Nau rêh bah kônh wa nsing tâm tuch tăm ngăn lah tăm ba ndrel mbo, bum yor ri ma prăk mô aka. Lam nkuăl hôm rlau 32% rnăk ach o. krông Bông ê geh xã to\ng dơi kơp dơn [on lan mhe. Ngăn lah mhe geh 10-11 tâm rnoh 19 nau kơp dơn xã [on lan mhe. Wa Lê Văn Long, Kruanh UBND nkuăl Krông bông ân gi\t: Khay 11 năm 2018 Rnâng kan mât Nau ntuh kơl ndâk trong hăn ndrel Tuch tăm hun hao [on lan Dak Lak ho\ ndâk nkra 14 km trong tỉnh lộ 12, tă bah Quốc lộ 26 lăp tâm nkuăl. Nau kan geh rnoh ntuh kơl lah 40 rmen, tâm nê n’hao nkra 9km, nkra tay 5km. Nau kan ho\ ndâk geh 6 khay ri nsru\ng [ư tỉnh lộ 12 lơn ma khuch djơh tay:

Kan ntuh kơl bah ăp nkuăl, bah ăp ntu\k kan tăch rgâl tât nkuăl Krông Bông bu saơ trong hăn ri bu lơi êng dơm. 3 ntu\k kan lah: Ntu\k kan mi\n njêng tcu tăm ndrel hun hao tuch tăm nkualư [on têh Hồ Chí Minh, Công ty bar ntu\k kan Phước An mô lah rmôt kan Cargik u\ch nkra ntu\k yơng kon sur ntil ndrel sur kon gay ma tăch ân nkuăl Tây Nguyên. Bu lăp uănh ri bu saơ klach. Yir ri nau khuch bah nkuăl Krông Bông lah ân trong kơt nê ri kuăl jă ntuh kơl jêr. Tla bar đo\ng lah rnoh, lah rvăt tâm công ty Hưng Vũ ntơm 180 rbăn tât 200 rbăn/m3 choih ndâk ngih ri rdeng lăp tâm aơ rnoh 300 rbăn tât 350 rbăn/m3 choih. Ri ko\ u\ch ơm geh nkra trong ân ngăch, gay nau kan ntuh kơl, kuăl jă ntuh kơl lăp nkuăl Krông bông ueh lơn, nau rêh bah kônh wa bah oi nau jêr”.

Wa Phạm Văn Hạ, Giám đốc Rnâng kan mât bôk nau kan Ntuh kơl ndaka nkra trong hăn ndrel Tuch tăm hun hao [on lan Dak Lak, ntu\k tyơm ntuh kơl nkra mhe 14km trong tỉnh lộ 12 ân gi\t; Bah năp nơh N’gâng kan gung trong nchuăn rdeng n’gor Dak lak ho\ ndâk nau kan ntuh kơl 40 rmen, yor ri mư nkra  mhe 9km nkre nkra tay 5km trong. Ti\ng wa Hạ, ntu\k trong mra geh n’hao tơm ntuh kơl ntop tay 40 rmen, yor ri ho\ nsru\nh ân nkra gay ma rgâl:

Lah mô rgâl nau kan ri mô dơi geh to\ chai đo\ng ôh, ma ân jêng to\ ma choih ndrel nkra trong ti\ng nau kan mô bê tông to\ chai duh ri mô geh mpu\ng lir. Lah ma [ư kơt aơ ri jêh nê ân nkra tay du nau kan êng ri roh ngăn mông nar yor kâp dăn nau ntrủ\nh, ndâk nau kan ndrel [ư ăp ntil săm [ut kơt du nau kan mhe ri mra mpu\ng lir lơn lah a[aơ dăn rgâl”.

Ti\ng nau uănh bah phung hên, kan ntop tay tơm prăk 40 rmen mư knu\ng lah nau đă bah du đê| n’gâng kan geh tât yơn ê geh gưl n’gâng kan ân [ư, ê geh ntu\k kan HĐND n’gor nchră. Kơt ri, kan n’hao nau nkra trong mô gi\t ntă jo\ di\ng geh jêng ngăn, nu\ih [oh lan knu\ng blau gu\ kâp dnrel u\ch geh trong hăn, nê lah trong gay ma hunhao bah du nkuăl jru, ngai geh âk nau vơm cách mạng Krông Bông./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng