Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

VOV4.M’nông: Kêng măng 6/12, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tât khâl xã [on lan mhe Tây Phong, nkuăl Cao Phong, n’gor Hoà Bình. Tây Phong lah du xã nkuăl yôk bah n’gor Hoà Bình, geh rnoh 1.320 rnăk, đah 3 rnoi mpôl ndrel rêh, nau geh jêng văng sa nsing tâm tuch tăm. Năm 2019, nau geh du hê bôk nu\ih geh nklăp 35 rkeh/nu\ih/năm. Nau rêh [on lan geh n’hao prêh.

Nau mât rnă njrăng chính trị, đăp mpăn nau rêh jêng geh ueh. Ntơm du xã jêr jo\t, tât rnôk aơ, Tây Phong ho\ ndâk njêng ntru\t dăng to\ng nau dơi kơp dơn [on lan mhe, aơ lah nau ntru\nh nsôih ngăn bah xã. Tâm rơh tât.

Kruanh Quốc hội lah rjăp, xã nsôih n’huch rnoh rnăk ach o, mô ân geh nau plơ\ tay ach o, pơk trong ân nau hun hao lơn tay ân ăp ntil ndơ tuch tăm, ndâk nkra trong [on lan ân kloh ueh, mât rnă njrăng đăp mpăn, ntru\t ntrôl nau tâm rnglăp tâm [on lan gay ndâk Tây Phong hao jêng ntu\k ang tâm nau ndâk njêng ndrel hun hao văng sa./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng