Pơk uănh mông nar djăt: 9/7/2020

VOV4.MNông- Ta rơh tât khâl n’hanh pah kan ta Bình Phước, nar 8-7, kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân n’hanh mpôl pah kan bâh Quốc hội le\ geh rơh pah kan đah nu^h leo kan n’gor. Ntoh ngơi ta rơh pah kan, kruanh Quốc hội đă n’gor Bình Phước an geh [ư t^ng tâm ban, săk rnglăy ăp ntrong kan, nău kơl kan, ngăn lah mpeh rnoh thuế, prăk kaih, rnă njrăng nău rêh jêng gay ma kơl an nu^h [on lan, doanh nghiệp, nu^h pah kan, ngăch ndâk nsơm n’hanh hun hao nău wa\ng sa- rêh jêng. Kruanh Quốc hội an lah, 6 khay bôk năm aơ, nău wa\ng sa bâh Bình Phước le\ geh nău rgâl mhe ueh t^ng trong ueh lơn, geh nău têh kuăng mpeh n’gâng kan wa\ng sa le\ hao bơi tât 1,64 tơ\. Yơn lah, hôm nha geh nău tâm [ah đah [on lan rnoi đê|,gôl yôk. Kruanh Quốc hội đă, n’gor an geh ntrôl dăng nău rgâl mhe hành chính, rgâl mhe tay ntu\k ntuh kơl tăch rgâl, ntrôl dăng nău tâm rgop ta nkual gay ma geh nău tâm kơl an săk rnglăy lơn đah ăp n’gor ta nkual wa\ng sa tơm khlăy mpeh đah ba dâng. Ta meng ne\, Bình Phước an geh n’hao nău dơi kan nơm ta nkual wa\ng sa tơm mpeh ba dâng. Ta meng ne\, Bình Phước an geh n’hao nău dơi mpeh mpông n’har bri đah Campuchia, ntu\k ntung njo\ đah Tây Nguyên n’hanh Đông Nam Bộ gay ma hun hao nău tăch rgâl, nău kơl, logistics.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng