Pơk uănh mông nar djăt: 1/7/2020

VOV4.M’nông – Măng 30/6 ta Hà Nội, [ư bôk nău kan “Ntô| n’hao ta ntu\k bôk năp”. Bôk nău kan gay ntô| n’hao ăp nău geh ntoh lư n’hanh ăp nău rgop bah ăp gưl, ăp nău kan tâm trong njrăng n’gang srê Covid-19, tâm ne\ Tahen [on lan Việt Nam lah rmôt hăn lor ta ntu\k bôk năp. Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân uănh lah pêh n’hanh rnê rhơn ăp nău nsrôih bah tahen tâm nău kan njrăng n’gang srê Covid-19.

Bôk nău kan ntô| n’hao 30 rmôt n’hanh 70 nu^h ntoh lư lam tahen njrăng n’gang srê Covid-19

 

Lơn lah rmôt quân y, Tahen n’har bri; cán bộ, tahen ta ăp ntu\k nkhah êng, ngăn lah 100 rmôt n’hanh êng nu^h dơi ntô| n’hao tâm bôk nău kan. Tă bah bôk nău kan aơ, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kuăl jă le\ rngôch [on lan, đồng chí ta lam dak, n’hao tay nău kan, wât êng njrăng n’gang, nsroih mô an srê Covid-19 plơ\ tay ntưp rêng tâm [on lan.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng