Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Kêng măng 3/8, ta Jay Quốc hội, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Kruanh Hội đồng bầu cử Quốc gia [ư tơm rơh hop bôk năp, Hội đồng bầu cử Quốc gia. Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân an g^t, ta rơh hop tâl 9, Quốc hội khoá 14, Quốc hội ho\ [ư rơh sơch Kruanh Hội đồng bầu cử Quốc gia n’hanh uănh an ăp săk Groi kruanh, ăp uỷ viên bah Hội đồng bầu cử Quốc gia, nkre Quốc hội ho\ an do\ng nghị quyết 118 nar 19/6/2020 mpeh nău njêng Hội đồng bầu cử Quốc gia đo\ng. Nău njêng Hội đồng bầu cử Quốc gia ơm lơn năm kan bah năp 1 rơh hop gay Hội đồng bầu cử Quốc gia geh ndơ ma lor nchrăp, ơm lăp kan n’hanh geh âk mông nar lơn gay nt^m nti ăp quy định mhe bah Luật bầu cử Quốc hội n’hanh Đại biểu Hội đồng nhân dân. Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ n’hanh Luật Tổ chức chính quyền địa phương mhe dơi Quốc hội khóa 14 rgâl nkra.  Ta rơh hop dja ăp nu^h kan bah Hội đồng bầu cử Quốc gia mbra tâm nchră, rgop nău tâm ăp trong nchrăp ăp si [u\t gay [ư ntu\k nsing an nău an [ư nău kan bah hội đồng. Rơh hop dja an g^t đo\ng mpeh trong nchrăp Nghị quyết njêng Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia n’hanh ntăm an [ư Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng