Pơk uănh mông nar djăt: 25/4/2020

VOV4.M’nông Wa Ksor Jan- Bí thư chi bộ [on Krái xã Ia Rbol, nkuăl têh Ayun Pa, Gia Lai lah nu^h hă bôk năp [ư t^ng Nghị quyết bâh Đảng n’hanh ăp nău kan tâm rlong ta ntu\k. mô dơn kơt ne\, păng hôm nha nsrôih rgo\ jă nu^h [on lan [ư t^ng, ntop rdâk njêng [on lan ăp nar lơ ma hun hao.

   Nkoch bri đah mpôl hên, wa Ksor Jan nkoch: Xă Ia Rbol geh nău r[o\ng tât lor thôn [on mhe ta du\t năm 2018. yơn lah, jêr jo\t ndoh ndơ ngih sam [u\t jrô nti ndrel đah jay rgum r[u\n [on lan ta âk thôn, [on mô to\ng n’hanh mô ho\ tâm di. T^ng ne\, đảng uỷ xă ndơ\ nău ntru\nh knơm tâm [on lan, rgo\ jă nu^h [on lan nsơr an neh gay ndâk [ư ngih wâl. Đah nău kan lah Groi Bí thư Đảng uỷ xă Ia Rbol, wa Ksor Jan le\ hăn lor an 1.600m2 neh tuch tăm ta p^t ngih UBND xă gay ndâk [ư Ngih sam [u\t THCS Đinh Tiên Hoàng. Wa nkoch tay:

“Rnôk ne\, ngih sam [u\t mhe ndâk njêng ma mô to\ng neh ndâk [ư, Ngih dak ri an ntêm nkrem prăk, kơl lor ndâk [ư jêng geh prăk trok. Gâp m^n, gâp lah đảng viên an hăn lor tâm pă jêr jo\t đah n’ganag kan [on lan jêng nchrăp an 1,6 sào neh tuch tăm gay ndâk [ư ngih sam [u\t”.

Mô kanu\ng hăn lor an neh, wa Ksor Jan hôm an mông nar rgo\ jă kônh wa tâm [on ndrel râng. Tâm năm 2017, wa rgo\ jă rnăk wâl Ksor Brí an 300m2 măt trong hăn tâm xă gay ndâk [ư Ngih sam [u\t Tiểu học Chu Văn An. Năm 2018, rnôk dơi Đảng uỷ pă  [ư Bí thư chi bộ thôn Rưng Ma Doan, wa rgo\ jă tay rnăk wâl wa Nay Ben an 200 m2 neh jay gay ndâk [ư ntu\k rgum r[u\n thôn. Bah năp ne\, năm 2015, rnôk hôm e lah Bí thư chi bộ Rưng Ma Rai, wa Ksor Jan le\ âk tơ\ tât jay bônh jă rnăk wâl wa Nay Thuý an 300 m2 neh jay gay ndâk [ư jay rgum r[u\n [on lan ue\h kloh.

Nkoch mpeh nău blău rgo\ jă kônh wa yur an neh, wa Ksor Jan gơm nkoch:

 “Jay gâp hăn lor yur an neh lor. Pah kan yor nău ue\h nsum bah [on lan jêng kônh wa [on lan khân pơng wât n’hanh [ư t^ng gâp, dơh kơt neh dơm”.

Mô rlu ta nău rgo\ jă yur an neh, wa Ksor Jan hôm lah nu^h hăn lor tâm nău rgâl ntil tơm tăm n’hanh rgo\ jă [on lan [ư t^ng. Mhe aơ, UBND nkuyăl têh Ayun Pa mbơh [ư ntrong kan tăm tơm play gấc ta xă. Bôl cán bộ xă le\ rgo\ jă âk tơ\ yơn kônh wa hôm e klach, mô janh [ư. Đah nău [ư Bí thư chi bộ [on Krái, g^t saơ ntrong kan tăm play gấc dơi hun hao, wa Ksor Jan le\ dơn tăm êng rlong [ư 7 sào. Gay ntru\t đă Ksor Jan n’hanh ntrôl ntrong kan tăm gấc ta xă Ia Rbol, Bí thư Thị uỷ Ayun Pa Thái Thanh Bình le\ an prăk nơm kơl wa 5 rkeh prăk rwa\t 100 n’gâng bê tông [ư ndrơng wơr an tơm gấc.

Ta xă Ia Rbol, wa Ksor Jan hôm dơi âk nu^h g^t tât yor nuih n’hâm u\ch nti n’hanh g^t kơt do\ng khoa học kỹ thuật tâm tuch tăm. Êng nău wa săk ranh ma 4 năm dăch aơ hôm e nsrôih râng tâm rlong tốt nghiệp THPT to\ng an âk nu^h ryơk. Knơm âk tơ\ dăch ngăn mâp wa hăn tâm rlong, rnôk dơi ôp ri wa mô prêng ơh:

 “Gâp nsrôih so\k bằng THPT lah gay [ư ntrong leo an kon sau tâm rnăk wâl n’hanh ntru\t đă ăp mon nsrôih nti nsơm gay ôi klak [ư nu^h geh nău ue\h an nău rêh jêng”.

Uănh lah mpeh wa Ksor Jan, wa Phạm Thị Vân-Bí thư đảng uỷ, Kruanh UBND xă Ia Rbol-an g^t:

“Wa Ksor Jan lah đảng viên ntrong leo, hăn lor tâm ăp ntrong kan ta [on lan. {on Krái geh rnoh rnăk mât rong ndrôk âk ngăn xă. {ư t^ng nău ntru\nh nsum, wa Ksor Jan le\ ndrel cán bộ thôn rgo\ jă 100% rnăk u\ch êng trơn ndrung wang ngai jay nhih n’hanh geh 50% rnăk [on lan [ư jay ăch chrach, jay um, bể n’gâr dak tâm di kloh ue\h. mpôl hên dôl rgo\ jă kônh wa ndâk [ư [on Krái jêng [on thôn [on mhe tâm nkual rnoi mpôl đêt”.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng