Pơk uănh mông nar djăt: 16/9/2020

VOV4.M’nông –  Ntơm năm nti mhe, 11 kon se ta ngih sam [u\t Mầm non Phù Mỹ (nkuăl têh Cát Tiên, nkuăl Cát Tiên, n’gor Lâm Đồng), le\ an rlu nti lăp ngih dak si săm yor saơ ji jâng ty mbung. Dơi tăng nău mbơh, nău kan dak si n’gor Lâm Đồng le\ ntơm [ư but uănh le\ rngôch 264 oh dôl nti ta ngih sam [u\t Mầm non Phù Mỹ n’hanh tât jay ăp oh uănh nđôi [ư t^ng ăp trong njrăng n’gang ji gay dêr ntưp rêng. Kơp bah bôk năm tât a[aơ, lam n’gor Lâm Đồng le\ kơp dơn 162 nu^h ntưp jâng ty mbung. Ndrel đah puh dak si ăp nkual geh srê, nău kan dak si Lâm Đồng dôl ntrôl dăng trong kan nkoch trêng n’hao nău wât an nu^h [on lan njrăng n’gang ji jâng ty mbung. N’gâng kan dak si Lâm Đồng an g^t, geh ntoh tay, ntưp rêng ji lah du\t âk, n’ăp ngih pah kan dơi kan n’hanh nu^h [on lan mô thơ tha đah nău ji aơ.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương