Pơk uănh mông nar djăt: 27/4/2019

 

VOV4.Mnông: Bâh du xã bâh nkuăl ach o 30a, xã Đạ Rsal, nkuăl Đam Rông, n’gor Lâm Đồng le\ rlet nău jêr jo\t s^t tât nkual [on lan mhe. Aơ lah xã 30a bôk năp bâh Lâm Đồng lah êng n’hanh  64 nkuăl ach o tâm lam dak dưi geh di nkual [on lan mhe. Đạ Rsal dôl lah ntuk ntoh ang tâm nău hun hao wa\ng sa – rêh jêng bâh nkuăl Đam Rông âk năm aơ n’hanh dôl mpong tât rdâk njêng nkual [on lan mhe t^ng trong tơm/

 

  Xã Đạ Rsal, nkuăl Đam Rông lah ngoăy tâm âk xã ta nkual jêr jo\t bâh n’gor Lâm Đồng, ngai đah nkuăl [on têh Đà Lạt klâp ma 100km. nkual neh gôl sop, trong hăn jêr, âk ndơ do\ng kơt lah điện ngih dak, nău tâm mbơh ôp, ntoh rup, ntoh ngơi…ăp ntil geh do\ng bâh n’gor Dak Lak da dê. Năm 2019, rnôk geh xã tơm rdâk njêng nkual [on lan mhe, Đạ Rsal mhe geh 3 nău mpo\ng, rnoh rnăk ach o boiư tât 34%, nău geh du hê nu^h kanu\ng geh rlău 8 rkeh prăk.

{ư t^ng nău kan nsum ti rdâk njêng nkual [on lan mhe, ta thôn Pang Pế Đơng, nu^h [on lan le\ sreh tơm cà phê, doh roih mpêr n’gar gay ma pă neh [ư ngih nti, [ư trong hăn. Bôl ma rnăk vâl kanu\ng geh 1 ha neh tăm cà phê, nău rêh hôm nha jêr jo\t, yơn rnôk geh rgo\ jă nô Bon Krông Y K’Nai, thôn Pang Pế Đơng le\ pă an rlău 1 rbưn met vuông neh gay ma [ư ngih nti mầm non.

“saơ ăp oh mon hăn nti jêr, ngai, oh kon nơm mô geh ntu\k nti jêng kruanh thôn đah UBND xã tât rgo\ jă pă neh. Gâp saơ rhơn yor le\ nta nău nơih an ăp oh mon geh hăn nti.

Wa Bon Krông Y Boong-Bí thư chi bộ thôn Pang Pế Đơng an g^t, ntơm nơh, ta khay mih, âk trong hăn dut jêr, mhir, hăn nsong jêr đo\ng a[aơ le\ geh trong bê tong. Geh dơi nău ne\, ta meng nău kơl bâh ngih dak, [on lan mbra pă neh n’hanh nsrôih tât râng ntop nark an.

“Bôk năp rnôk mô ho\ geh bôk nău kan nkual [on lan mhe, nău rêh bâh [on lan hăn nsong du\t jêr. A[aơ le\ du\t rhơn yor nău hăn nsong pah kan jan sa, nchoăn rdeng bum mbo dơh đo\ng, ăp oh mon hăn nti nđơr lơn đo\ng”.

Lôch geh to\ bê tong, âk trong hăn ta xã Đạ Rsal, nkuăl Đam Rông le\ geh  Đoàn thanh niên [ư nău kan “mpoh ang trong [on”, vơt t^ng nău kan aơ, bơi tât 300 rnăk [on lan ta thôn Liên Hương le\ ntop rlău 100 rkeh prăk gay ma ntrup trong điện mpoh ang n’hanh trok prăk điện ăp khay. Wa Võ Xuân Lộc- kruanh thôn Liên Hương an g^t, nău kan aơ mô dơn kơl nău hăn nsong dơh nơih ta măng, njêng nău ueh rhơn ma ntop nău mât đăp mpăn rnă njrăng ta ntuk đo\ng.

“A[aơ geh trong, điện mpoh ang an [on lan du\t rhơn. Nkre mât đăp mpăn nău rêh jêng ta ntuk. Tât khay cà phê, ndeh klư hăn nsong mô geh nău prah tâm tom đo\ng. mpeh nău rêh jêng ueh lơn đo\ng, nu^h [on lan hăn nsong ueh đo\ng”.

T^ng nău mbơh bâh UBND xã Đạ Rsal, nkuăl Đam Rông, n’gor Lâm Đồng, le\ rnoh prăk ntuh [ư nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe ta ntuk tâm ăp năm ba năp lah 232 rmen prăk, tâm ne\ [on lan tâm rgop geh 5 rmen prăk n’hanh 4.600 nar pah kan. Bâh ne\, le\ geh rlău 45 km trong hăn to\ chai n’hanh to\ bê tong xi măng. Âk nău pah kan tuch tăm an nău geh tât rhiăng rkeh prăk ăp năm, nău rêh bâh nu^h [on lan le\ rgâl mhe âk. Bâh ntơm 34% rnoh prăk ach o, a[aơ hôm 5%, nău geh du hê nu^h hao rlău 4 tơ\ đah 10 năm ba năp. Wa Thái Viết Phước- kruanh UBND xã Đạ Rsal lah na nê|, nău dơi tâm ntrong kan rdâk njêng nkual [on lan mhe, ta meng nău nsrôih bâh ăp gâl kan uỷ, n’gâng kan, nău tâm rgop bâh [on lan geh nău ntru\nh khlăy.

 “Ta ntuk kan lah xã ach o, gay ma [ư nkual [on lan mhe mâp âk nău jêr jo\t. yơn lah đah nău mbơh tơih rgo\ n’hanh tâm ban nău u\ch bâh nu^h [on lan le\ dơi [ư nkual [on lan mhe. Ngăn lah, geh du\t âk nu^h [on lan bôl ma du\t jêr jo\t yơn hôm nha pă neh, sreh tơm si, tâm rgop prăk gay ma [ư trong. Ne\ lah nău nsrôih  bâh n’gâng kan ta ntuk tâm nău mbơh tơih rgo\ jă n’hanh nău g^t vât bâh nu^h [on lan tâm nău rgo\ jă tâm ban nuih n’hâm đah ntuk gay ma rdâk njêng nkual [on lan t^ng nău mhe tâm let năp tay.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng