Pơk uănh mông nar djăt: 23/9/2020

VOV4.M’nông – Ta Lâm đồng pah kan njrăng n’gang srê ndâr pưm ko dôl dơi [ư jru hvi. 42.300 kon se ta ăp ntu\k bah n’gor dôl dơi chuh vaccine ndâr pưm ko bah a[aơ tât le\ khay 10. Ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor Lâm Đồng dôl ntơm uănh kơp ăp nu^h mô ho\ chuh mô lah chuh mô to\ng ăp vaccine njrăng n’gang ji ndâr pưm ko tâm bôk nău kan chuh pơk hvi gay [ư chuh ntop tay, to\ng ăp an kon se dơi chuh to\ng nglai. Tâm rơh aơ, Nău akn dak si mbra [ư chuh vaccine ndâr pưm ko-uốn ván n’hu\ch d^ng Td an 42.300 kon se ta ăp xă, phường, nkuăl têh, lơn lah ăp kon se ta nkual jru ngai, ntu\k tât đah nu nău dak si hôm e jêr jo\t. Ntu\k uănh nđôi kop ji n’gor Lâm Đồng đă ăp ntu\k nsrôih rgo\ jă nu^h [on lan ndơ\ kon se hăn chuh vaccine njrăng n’gang ji ndâr pưm ko, to\ng ăp nglai n’hanh di nar.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương