Pơk uănh mông nar djăt: 14/8/2019

VOV4.M’nông: T^ng ntu\k rgum kan dak si nkuâl Đức Trọng, n’gor Lâm Đồng kơp tât rnôk a[aơ, rnoh  nu^h ji luh mham rih ta nkuâl lah 99 nu^h. Ta năp nău ji lơn ma hô, n’gâng kan dak si nkuâl Đức Trọng ho\ t^ng [ư groi nđôi ăp rnoh âk tăp rhai măch ta 2.760 rnăk [on lan ta 15 xã, thị trấn tâm lam nkuâl. Nkre, leo [ư puh dak si nkh^t măch ta ăp ntu\k geh nu^h ji luh mham rih. UBND nkuâl ho\ rđău đă n’gâng kan dơi kan n’hanh ăp ntu\k n’hao âk njrăng n’gang ji luh mham rih ta nkuâl; đă n’gâng kan dak si groi nđôi lhăt nô nău nuh srê, rnôk saơ nu^h ji ngăch săm, der bah rgâl jêng nău ji jru hô; nsrôih nkoch trêng, rgo\ jă [on lan kuaih kloh ue\h ntu\k ntô, nkhu\t jăng ăp rbâng dak geh tăp măch, mô an măch deh tăp, ntoh luh tay nuh srê…/.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng