Pơk uănh mông nar djăt: 9/1/2015

 


Gay đăp mpăn to\ng ăp ndơ tăch an nu^h [on lan rvăt năp, der bah geh nău hao ndal rnoh khlay tâm rnôk tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, n’gor Lâm Đồng dôl rgum an [ư âk trong nkra đăp mpăn. T^ng nê, UBND n’gor Lâm Đồng rđău đă ăp n’gâng kan, ăp nhih pah kan geh tât nău kan tâm n’gor nsrôih kan nsum, an [ư ăp kôp âk trong nkra gay đăp mpăn rnoh khlay ntu\k tăch rgâl, đăp mpăn to\ng ăp ndơ tăch an [on lan rvăt năp, der bah geh nău kroh khar ndơ tăch [ư hao khlay ndal. Tâm nê, êng uănh khlay n’hao dăng pah kan mât uănh lhăt mpeh nuh srê, đăp mpăn kloh ue\h ndơ ngêt sa, kah ue\h ndơ tăch, njrăng n’gang ndơ rlăm, ndơ mô kah ue\h n’hanh nău mplư rlăm tâm tăch rgâl, kơp le\ ma nkual jru ngai, nkual [on lan rnoi mpôl đê|. Wa Nguyễn Văn Yên, Groi kruanh UBND n’gor Lâm Đồng an g^t, n’gor dôl ma uănh an tâm ban prăk ngân sách gay ngăch kơl tơm prăk an ăp doanh nghiệp ntêm nkrem ndơ tăch n’hanh râng nău đăp mpăn rnoh khlay ntu\k tăch rgâl, gay mô an geh nău kroh khar ndơ tăch, lơn lah ăp ndơ tăch khlay do\ng an nău rêh ăp nar./.

BTV:Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương