Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2021

VOV4.M’nông: Gay kơl an ntu\k tăch tâm rơh tết năm mhe Tân Sửu 2021 dăch tât, ăp nkuăl tăm byăp tâm n’gor Lâm Đồng ho\ tăm geh bơi tât 24 rbăn ha byăp ăp ntil, rnoh geh nklăp 780 tấn, hao bơi tât 5% rđil đah rơh aơ năm 2020. Rnoh neh tăm rgum âk ngăn tâm yan sial puh, âk ngăn tâm nkuăl [on têh Đà Lạt, nkuăl Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương ndrel du gưl bah nkuăl Lâm Hà. Âk ntil byăp play geh âk ngăn mpeh rnoh tăm ndrel rnoh geh. N’gâng kan tuch tăm ndrel hun hao [on lan Lâm Đồng ân gi\t, ntu\k tăm byăp, kao bah năp, tâm ndrel ba kơi tết năm mhe 2021 nchrăp mra geh ndrel tăch rgum tâm ntơm lơ 24/1 tât lơ 8/3 (lah lơ 12 khay 1 năm Tân sửu)./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương