Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

            VOV4.Mnông-Ăp nu^h leo kan lam ntur neh le\ tâm ndr^h njoăl nău rhơn tât Tổng thống mhe Mỹ Joe Biden, nkre lah mô chuêl lah na nê| ăp nău dơi ndal bâh lam ntur neh bâh nuh srê Covid-19 tât rnôk rgâl trôk nar mih sial. Aơ lah nău ntul rlong têh an geh nău tâm kơl âk ding, geh ntrong kan geh g^t dăch kơt lah le\ geh chuêl đah nău leo kan bâh Donald Trump. Tổng thống tal 46 bâh dak Mỹ geh knơm mbra nkrêp nthoi tay ăp dak kan ndrel le\ geh nău tâm rkeh ntơm nơh, tâm ban kơt ntrôl nău tâm kơl đak ding gay ma ndơ\ lam ntur neh rlet rlău ăp nău jêr jo\t ntul rlong bâh ăp rơh. Thủ tướng Đức Angela Merkel njoăl nău rhơn tât Tổng thống Joe Biden nđrel dah groi Tổng thống Kamala Harris tâm nar dơn nău kan. Nu^h leo kan Đức nkoch nău kan wa Biden dơn kan kơt lah du rơh tâm mâp tâm nđu\r bâh n’gâng kan [on lan [ư tơm Mỹ n’hanh knơm du bôk nău kan mhe ta nău tâm boh tâm rnglăp n’hanh tâm kơl đah bar dak. Tổng thống Mehico Manuel Lopez Obrador r^ mpơl nău tâm ban u\ch đah ăp nău an lor mpeh nău kơl bâh Tổng thống mhe Mỹ mpeh nuh srê Covid-19, njêng tay n’gâng kan wa\ng sa n’hanh ntrơn ntu\k gu\, nkre lah kuăl đă nău mpo\ng u\ch njêng tay nău tâm boh kan bar ding đah nău mpo\ng tât hun hao.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

         

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương