Pơk uănh mông nar djăt: 21/9/2020

VOV4.M’nông:  Lơ hô tâm yan mih, srê duh rtoh trong mham ta Lào lơ ntưp rêng ta âk ntu\k bah dak Lào. Le\ geh 11 nu^h kh^t. Ntu\k uănh nđôi kop ji tâm ntưp mpeh tâm N’gâng kan dak si Lào an g^t, le\ kơp dơn bơi 6.400 nu^h ntưp duh rtoh trong mham ta âk ntu\k, tâm ne\, 11 nu^h le\ kh^t. Thủ đô Vietiane lah ntu\k kơp dơn âk nu^h ntưp duh rtoh trong mham hô ngăn, đah rlău 1500 nu^h, 4 nu^h kh^t. Nău kan dak si Lào tâm rgop đah n’gâng kan [on lan ăp ntu\k ntrôl dăng nkoch trêng, nt^m nu^h [on lan [ư t^ng trong njrăng n’gang duh rtoh trong mham; ăp nsum mpôl, ngih chùa dơi rgo\ jă nu^h [on lan [ư răk rao ntu\k ntô gu\ âm, puh dak si ntu\k [ư nuh srê, nking n’gang nău ntoh rơ\ bah tăp măch tu dak.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương