Pơk uănh mông nar djăt: 3/6/2020

VOV4.M’nông: Rơh êp aơ, nau ntu\ng kăl si in neh tâm nkuăl n’har bri đah nkuăl Ea Kar ndrel nkuăl Krông Bông ndrel nkuăl Ma Drak bah n’gor Dak Lak lơn ma  hôm. Ăp ntu\k bri chăt êng ta aơ geh muh kăl âk. N’gâng kan tâm nkuăl ndrel tơm nu\ih mât bri hôm ê geh ntrong rklaih kan ngăn.

Ta yôk Tiểu khu 704  neh bri bah Công ty mât njrăng bri Ea Kar (nkuăl Ea Kar) phung hên saơ du hê bu klô dôl ma mpoh u\ng su ngăn bok geh mbuk tâm dak căng tâm du chông long jêh ri klup ngăn tâm tơm si kro. Tâm du mlât yôk nê geh u\nh sa du\t hôm, tơm gleh rtoh n’huk hao prêh. Rnôk bri dôl ma u\nh sa ri tâm mpeh ba kơi hêng, mpeh ba năp ri du yôk êng, knu\ng hôm tơm si kro le\ chôt pă tâm neh drak. Hao klơ prêh, uănh tă bah ngai, hôm âk ơm ăp neh bri geh tă u\nh sa bah jo\, yor chông u\nh tâm nê hôm n’hâm duh. Phung hên lo\ lăp tâm kro\ng jru bah neh bri tiểu kho 704, ntu\k kan Công ty mât njrăng bri Ea Kar, hôm saơ ơm tơm si tơm geh geh bu su lă su lêng. Kơt lah tâm âk yôk ta nê ri ko\ geh bu su da dê, mô hôm ueh kơt ơm ôh. Lah kơp n’ăp ma neh bri ơm ndrel rnoh neh bru mhe, tâm nkuăl aơ le\ geh ma rhiăng ha bri geh u\nh sa hô ngăn. Bah năp nau mô ueh nê, wa Nguyễn Văn Hậu, Kruanh n’gâng kan mât njrăng bri mrô 2, Công ty Mât njrăng bri Ea Kar, geh jao mât tiểu khu 704, nkoch lah, bri têh hvi ir, mô dơi geh mât njrăng:

A[aơ ri, phung hên mât njrăng nchrah nchrai lah 386 ha, nkuăl aơ du\t hvi ngăn, ma bu nu\ih ri geh knu\ng 3 nu\ih. A[aơ nau mât njrăng ri ngăn lah hăn ro mô hôm dơi ôh”.

Ngai đah tiểu khu 704 nklăp 20 km, tiểu khu 701 ko\ yor Ntu\k kan mât njrăng bru Ea Kar mât tâm êp ma xã Cư Bông, nkuăl Ea Kar ndrel Xã Cư San, nkuăl Mdrak, bri lơn ma geh u\nh sa ndrel ma geh bu ntu\ng kăl âk ngăn. Tâm ntu\k n’gâng bah tiểu khu 701, ăp tơm si têh ê geh u\nh sa lôch. Ăp tơm si têh hvi măt ma mét ko\ geh jêng u\nh sa. Lơn lăp tâm bri kro\ng, lơn ma saơ bri ta Ea Kar ho\ ndrel ma dôl geh bu su hô ngăn. Rđau bah Thủ tướng chính phủ mpeh nau ntâl mpông bri, kơt lah mô geh nau khlay ôh đah nkuăl aơ. Mô geh nâp, mô geh nau nâp kan, mô lah geh âk nau mô ueh, nau hôm ê geh rah vah ơm ba kơi ăp ntu\k bri geh u\nh sa hô tâm Ea Kar lah nau ân geh [ư kloh.

Wa Hồ Trung Thành, mât phân trường 4, công ty mât njrăng bri Ea Kar, mât tiểu khu 701 ân gi\t, êng rmôt mât njrăng bri mô dơi mât ân le\, ri nau kan bri geh bu ntu\ng kăl lơn nar lơn âk ri nkô| nau ngăn ngên tă bah nau mô ueh tâm nau mât nau kan, mât njrăng phung ntu\ng kăl si. Wa Thành mbơh, rmôt kan ho\ âk tơ\ săo ăp nau tih, mô lah geh nhu\p nu\ih ntu\ng kăl si si\t jao ân rmôt n’gâng kan, yơn mô gi\t mhâm [ư âk nau tih, âk nu\ih aơ mô geh geh bu mhal dôih:

  Mpeh đah ntu\k kan ho\ geh âk âk đo\ng nu\ih geh nau tih mpeh ntu\ng kăl si yơn mô soaơ geh mham. Tâm aơ ri hên saơ, nhu\p kân, mbơh ndrel ma leo tât ntu\k n’gâng kan ndrel ntu\k kan mbơh ân n’gâng kan ba lơ rklaih mhal. Lah nsum ri ba lơ ri nkri lah, tâm dâng ri [ư trong êng”.

Nkah tât nau kan ntu\ng kăl si tâm nkuăl, wa Nguyễn Văn Vỹ, Kruanh UBND xã Cư Bông, nkuăl Ea Kar ân git, ăp năm dăch aơ, bri tâm ntu\k neh bri bah Công ty mât njrăng bri Ea Kar geh ntu\ng kăl hô ngăn. Wa Vỹ lah rjăp, tơm mât njrăng bri hôm hôm dơi geh mât njrăng bri nơm. Nau kan tâm rgop gay ma rklaih nau tih, ăp nu\ih tâm ăp rơh rlau aơ ko\ geh âk nau mô ueh. Du đê| nau kan mpeh nau ntu\ng kăl, nchuen rdeng si tih dôih, xã ho\ saơ ndrel ma mbơh đah tơm mât njrăng bri, n’gâng kan mât njrăng gay ma tâm rgop tâm ban yơn mô ndơn geh nau kơl an năn. Mô lah, nhu\p geh nu\ih tih, jêh ri jao ân n’gâng kan yơn nau rklaih hôm mbrơi, mô lah [ư phung ntu\ng kăl si lơn ma hô, mô uănh njrăng đah pháp luật.

Ta aơ lah nau kan rklaih, hôm geh âk ơm nau kol mpeh âk nau kan. Yor ri ma, ăp nu\ih hôm [ư tih nê uănh nê ân lah, geh nhu\p kân ri ko\ mô dơi geh nau rklaih, yor phung ntu\ng kăl si mô uănh klach ma pháp luật bah ngih dak mpeh nau kan mât njrăng bri”

Mpeh nu\ih tơm bri, wa Trần Lê Chinh, Groi Giám đốc  [ư nau kan mât njrăng tâm nkuăl Ea Kar ân gi\t, nau kan mât njrăng bri tâm nkuăl hôm mâp âk nau jêr ngăn. Tâm nê, nau jêr ngăn lo\ lah ăp nau khuch bah ăp nau tât mô ueh, bah ăp nau rih bah năp aơ bah rmôt kan, [ư 4 nu\ih cán bộ, nu\ih pah kan tâm công ty geh bu nhu\p tâm khay 1/2020. Ăp cán bộ, nu\ih kan aơ geh bu nhu\p jêh rnôk Công an n’gor Dak Lak uănh nau kan ntu\ng kăl si, so\k si tih dôih tâm ntu\k mât njrăng bri bah công ty, xã Cư Yang. Nkah tât nau kan ntu\ng kăl si, sok si tih dôih tâm neh mât njrăng bri, xã Cư Yang. Nkah tât nau kan bri geh bu ntu\ng hô, wa Chinh ân lah, nau nti\m nti hô ngăn hôm nau nê, ăp cán bôk tâm ntu\k mât njrăng bri êng ri jêr ngăn ma [ư geh nau tih, nau mô tâm di:

‘ Mpeh nau lo\ kơl an ân phung ntu\ng kăl si ri ti\ng nau ndơn saơ bah gâp ri lah mô geh hôm tay oh. Yor bah nau kan aơ, bah năp lor hâp si\t, geh 4 nu\ih oh nô geh bu nhu\p kru\ng, yor ri ma rnôk aơ mô geh nu\ih janh geh tât nau tih tâm nau nê tay ôh”.

Tâm rnôk nê, mpeh ntu\k kan mât njrăng bri nkuăl Ea Kar, wa Lê Văn Trọng, kruanh n’gâng kan mât njrăng bri ri ân ah, bri ho\ jao ân Công ty [ư tơm ri nau kan bah mpeh công ty. Wa Trọng ân lah, cán bộ mât njrăng bri bah nkuăl bah n’gâng kan ho\ lôch nau dơi kan, nu\ih mât njrăng bri mô geh nau tih:

Bri aơ lah geh tơm bri hôm, ngăn lah Ngih dak ho\ jao ân công ty mât njrăng bri geh nau kan mât njrăng tâm nê. Hôm nu\ih mât njrăng bri ri du hê nu\ih [ư nau kan tâm xã, kơl nchră mbơh nau kan ân UBND gưl nkuăl yơn mô di lah [ư nau kan rgâl. Nu\ih mât njrăng bri tâm nkuăl ta aơ [ư ho\ ueh, nau kan bah ăp đồng chí nê tâm rnôk [aơ lah mât đăp mpăn, ân geh nau dơi”.

Hăn joi nau mbơh kloh mpeh ăp nau mô tâm di ngăn ko\ kơt lah nau kan tâm nau mât njrăng bri tâm công ty mât njrăng bri Ea Kar, phung hên geh nar tâm mâp pah kan đah UBND nkuăl Ea Kar. Wa Lê Đình Chiến, Groi Kruanh UBND nkuăl Ea Kar ân gi\t, nau kan ntu\ng kăl si tâm tiểu khu 701, 703 ndrel 704 dôl geh tât khuch. Nkuăl dôl rđau tơm mât njrăng ko\ kơt lah n’gâng kan mêt uănh, [ư kloh ăp nau tih gay ma mbơh đah n’gor, dăn nau mbơh đă gay ma rklaih. Nkuăl ko\ r[u\n nchră gay ndâk 2 ntu\k kan mât njrăng nau ntu\ng kăl si tâm xã Cư Êlang tâm dăch đah nkuăl Krông Bông ndrel xã Cư Bông tâm dăch nkuăl Mdrak. Bol ma nau năl lah bri geh ntu\ng kăl jâk hô, wa Chiến ân lah ăp rmôt mât njrăng br ndrel nu\ih mât njrăng bri hôm mât nâp nau kan. Ko\ yor kơt nê, nkuăl ê geh joi nau tih bah ăp mrôt kan:

Tâm nau kan ntu\ng kăl si tâm rnôk a[aơ ri nkuăl ê geh nau rgop mbơh mpeh nau kan bah 2 rmôt aơ. Nê lah yor, ăp ntu\k kan mât njrăng geh rmôt kan mêt uănh, yor ri ma saơ, saơ ăp ntu\k geh nau tih, ma mô geh ndrât ndal. Yor ri, nau kan mêt uănh, ân [ư nkah njrăng ri ê geh nau mbơh nê”.

Bri geh bu ntu\ng kăl tâm âk khlay, yơn mô dơi geh rdâng, mô dơi geh rklaih năn. Rnôk saơ ri âk jêt ha bri ho\ geh bu ntu\ng kăl hêng, yơn n’gâng kan nkuăl Ea Kar mô geh ndrât. Mô geh ndrât ta aơ mra dơi gi\t lah bri Ea Kar dôl ma geh kăl ti\ng nau nchrăp lor ho\ geh n’gâng kan nchrăp kan ân lor. Yor ri, bol ma bri geh ntu\ng kăl jâk hô ri nau kan bah ăp tơm mât bri, ăp rmôt mat njrăng bri ko\ geh nau dơi [ư ân ngăch bah ăp nau kan. Gay ma jêh nê, bri Ea Kar ho\ ndrel ma dôl roh tâm nau mô hôm dơi nkân njrăng bah tơm bri, tâm nau mô tâm di ngăn, nau mô ueh, nau ê geh kloh rah vah bah n’gâng kan tâm nkuăl rnôk geh ân rklaih ăp nau tih ntu\ng kăl si./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng