Pơk uănh mông nar djăt: 31/12/2020

VOV4.Mnông- Lôch rlău 5 năm mbơh [ư, bôk nău kan “Mât be bah ach o” bâh hội nông dân nkuăl Chư Sê n’gor Gia Lai le\ kơl an âk nu^h hun hao bah ach o nâp nâl. 5 năm ba năp, Hội nông dân nkuăl Chư Sê le\ pă an 45 “Bê bah ach o” đah 180 mblâm bê an 45 rnăk ach o n’hanh leo [ư tâm pleh mât 12 “mpôl bê bah ach o” đah 48 mblâm an 12 rnăk. Le\ rnoh prăk [ư kan rlău 342 rkeh prăk. Ta meng ne\, Hội nông dân ăp xã, nkuăl têh le\ pă an 46 mblâm bê an 14 rnăk nu^h ach o đah le\ rnoh khlăy rlău 84 rkeh prăk.

 

Hội Nông dân nkuăl Chư Sê a[aơ geh 13.974 nu^h kan ndrel. {ư t^ng bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak n’huch ach o nâp nâl, Hội nông dân nkuăl le\ mbơh [ư bôk nău kan “Mpôl bê bah ach o” lvang năm 2016-2020. T^ng ne\, ăp năm, Hội nông dân nkuăl pă an “Mpôl bê bah ach o” an 3 xã đah 9 nu^h kan ndrel. Ăp nu^h kan ndrel geh dơn 4 mblâm bê deh kon. Rnôk bê le\ hao âk bâh 10 mblâm le\t lơ, rnăk geh dơn bê an geh mplơ\ tay rnoh bê bôk năp le\ pă an gay ma pă tay an ăp rnăk ach o êng.

Bâh ntơm 3 “Mpôl bê bah ach o” geh Hội nông dân nkuăl pă an, tât a[aơ, Hội nông dân xã Ia Glai le\ pơk hvi nău kan n’hanh pă an geh 12 mpôl bê. Âk rnăk lôch geh dơn mât bê le\ geh nău geh đăp mpăn n’hanh hun hao bah ach o. ntoh lư kơt rnăk wa Nguyễn Tiến Mạnh (Thôn Hương Phú), Phạm Văn Tăng (Thôn Nông Trường), Rah Lan Tri (lang Pang), Nguyễn Văn Thanh (Thôn Phú Nhơn)…

Wa Nguyễn Văn Thanh lah ngoăy tâm âk rnăk bôk năp geh kơl an bê bâh xã Ia Glai. Păng an g^t: “Năm 2016, rnăk vâl gâp geh Hội nông dân nkuăl kơl pă an 4 mblâm bê gay ma hun hao wa\ng sa. Lôch rlău 1 năm, mpôl bê deh kon geh rlău 10 mblâm. Rlău ma mplơ\ tay an bôk nău kan, gâp hôm nha kơl an 8 mblâm bê an 2 rnăk jêr jo\t tâm xã mât rong gay ma hun hao nău wa\ng sa. Nkre lah, gâp le\ geh tăch rlău 30 mblâm bê sa poăch, bê ntil an nău geh đăp mpăn. A[aơ, mpôl bê bâh rnăk gâp hôm nha geh 15 mblâm”.

Tâm ban kơt ne\, rnăk vâl wa Rah Lan Tri le\ geh bôk nău kan “Mpôl bê bah ach o” bâh nkuăl kơl an. Wa Tri an g^t, bâh geh nău kơl an bâh Hội nông dân jêng rnăk vâl geh bê gay ma rong n’hanh hun hao wa\ng sa. Lôch rnôk mplơ\ bê an bôk nău kan n’hanh tăch du đê| gay ma so\k prăk nkra tay ndrung n’gar, rnăk vâl hôm geh 13 mblâm bê.

Wa Nguyễn Văn Bi-kruanh Hội nông dân xã Ia Glai an g^t. lam xã a[aơ geh 12 nu^h kan ndrel ach o. bâh ntơm geh bôk nău kan mbơh [ư le\ kơl an ăp nu^h kan ndrel geh nău rêh jêr jo\t hun hao wa\ng sa, hun hao bah ach o. lôch rnôk geh pă an, ntu\k kan way nt^m, mbơh nău mât chăm, njrăng nău ji an bê. Tâm 2 năm dăch aơ, rnoh bê tăch khlay klâp ma 140 rbăn prăk/kg rêh (hao rlău 2 tơ\ đah ba năp) le\ kơl an nu^h [on lan geh tay nău geh âk n’hanh đăp mpăn.

Wa Nguyễn Hữu Tỵ- kruanh Hội nông dân nkuăl Chư Sê an g^t: bê lah ntil dơh mât, dơi rdâng đah ăp nău ji, geh rnoh wa\ng sa âk, ndơ sa du\t âk lah ăp ntil n’ha si, nju\ nja ndơ tuch tăm, du\t tâm di đah nău dơi mât rong bâh [on lan, ngăn lah [on lan rnăk rnoi đê|. Bôk nău kan aơ geh nău kơl an âk bâh cán bộ, nu^h kan ndrel tâm lam nkuăl n’hanh ăp nu^h ntuh kơl an. Bâh ne\ le\ ntop kơl [ư ueh âk nău mât rong, kơl an du đê| rnăk bah ach o, hun hao [ư sâm geh, pă nău nsrôih an ăp rnăk êng tât ntuh kơl mât rong bê, njêng nău tre\ lam an bôk nău kan.

T^ng nău mbơh bâh wa Nguyễn Hữu Tỵ, tâm let năp tay, Hội nông dân nkuăl mbra geh nt^m đă tay ăp gâl kan ntu\k kan ba dâng an hun hao, tâm pleh rong, pơk hvi nău mât rong “Mpôl bê bah ach o” an ăp rnăk ach o, ngăn lah ăp rnăk rnoi đê| gay ma hun hao wa\ng sa, bah ach o nâp nâl, geh njoat rgâl mhe nău m^n, trong kan, ntop [ư dơi bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak mpeh n’huch ach o nâp nâl.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương