Pơk uănh mông nar djăt: 24/12/2016

VOV4.M’nông: [ư ti\ng bôk nau kan bah neh dak mpeh nau Ndâk njêng [on lan mhe tâm âk năm rlau aơ, n’gor Dak Lak ho\ geh âk nau kan bôk năp, tâm nê geh nau rgop ngăn bah đoàn viên-druh ndăm.

            Jêh du nar pah kan rgăch, đoàn viên druh ndăm Thôn Quảng An, xã Ea Hồ nkuăl Krông Năng n’gor Dak Lak lo\ rgum tât Ngih r[u\n bah Thôn gay tâm rlong pah play, đah nau tât uănh bah âk mpưm kônh wa tâm [on. Yuh H’Méc Mlô-Bí thư Đoàn xã Ea Hồ nkoch, aơ lah ngoai tâm 5 tach pah pl;ay ho\ geh [ư nâp đah bê tông yor đoàn viên druh ndăm [ư tâm 2 năm ma aơ. Du đê| trong hăn tâm thôn ko\ geh druh ndăm rgop prăk n’hanh nar kan, yor ri ma nau hăn ro nơih lơn. Nau n’gur răm tâm [on lan aơ lơn ueh, ngăn lah tâm ăp nar geh nau tâm n’ur pah play-njroh mprơ. Yuh H’Méc Mlô-Bí thư Đoàn xã Ea Hồ, nkuăl Krông Năng, ngơi:

 ‘Tâm nar r[u\n đoàn tâm ngih r[u\n rgum nsum ri lah nsum ân đoàn viên druh ndăm tâm [on ri mhâm [ư bonh đă rnăk vâl nơm ndrl nsum ty ndâk njêng [on lan mhe nsum dah xã. Tâm năm 2015-2016 Đoàn xã ho\ ndâk geh 5 ntuk pah play nâp đah bê tông, ngăn lah trong hăn bah druh ndăm tam rgop êng prăk. Xã Ea Hồ lah du ntu\k bah văn hoá thể cụ thể thao, ăp tơ\ nkuăl [ư, xã ow nau tâm rlong, njroh mprơ ri ueh ngăn lah nau tủ chi\ng, ntoh nau nau văn hoá ueh bah rnoi nơm, tă bah nê pơk jêng nau n’gur răm, nau tâm rnglăp”.

            Ăp năm rlau aơ, đoàn viên, druh ndăm nkuăl Krông Năng mro ntoh nau leo lor, kơl an tâm nau kan ndâk njêng [on lan mhe. Tâm nê ho\ [ư 76 nau kan druh ndăm, ndâk njêng , nkra mhe 88km trong hăn, [ư âk nau kan “Nar prao hăn kơl” “Nar pơh ndrih” hăn rep kloh ntu\k ntu, tăm n’hanh mât chăm bơi tât 8000 tơm si, ndâk 20 ntu\k chưng play nâp đah bê tông, ntu\k pah play geh 17 ntu\k nâp nâl, nkra mhe 10 ngih kơl an…đah rnoh prăk rlau 800 rkeh.

            Ta xã Hoà Hiệp, nkuăl Chư Quynh, rup ndah nkoch nau [on lan mhe ntoh ueh ngăn tâm ăp nkuăl, trong hă. Yuh Vũ Thị Sim-Groi Bí thư Đoàn xã Hoà Hiệp ân gi\t, đah nau dơi lah du xã geh âk nu\ih ti\ng chroh n’hanh nu\ih [on lan rnoi đê|, kan rgum druh ndăm nsum ty ndâk njêng [on lan mhe geh nau êng ngăn. Rnơm kơt nê, tat aơ, xã Hoà Hiệp ho\ jêh ăp nkô| nau ndâk njêng [on lan mhe. Yuh Vũ Thị Sim, ngơi:

 ‘ Tâm bôk nau kan beh neh dak đah nau ndâk njêng [on lan mhe, rmôt kan druh ndăm ko\ nchrăp ăp tu tơm kan, ăp nu\ih kơl an, ntoh ngăn tâm năm mhe nơh, tâm rgop nsum đah ngih săm [u\t cao đẳng nti kan kơl an prăk nkra trong hăn tâm [on lan, nkra ntu\k pah play…rnôk nkra trong ri druh ndăm leo lor. Nau kan bah Đoàn druh ndăm khlay nbgăn tâm nau ndâk njêng ntrong kan chính trị nâp nâl. Xã Hoà Hiệp lah du xã geh âk nu\ih ti\ng chroh n’hanh nuih rnoi đê|. Mro geh nau tâm kơl kan nsum đah ăp kruanh rchoh, ăp rđau kan gay tâm rgop nsum đah Đoàn druh ndăm tâm xã tâm nau kan bonh đă tâm rnglăp druh ndăm. Mhe nơh r[u\n săch du\t năm ri Đoàn druh ndăm geh dăp nau dơi jêh lôch ueh nau kan”.

Lah ngoai tâm ăp nkuăl ach o bah n’gor Dak Lak, jêh 5 năm ntru\nh Bôk nau kan neh dak đah nau ndâk njêng [on lan mhe, nkuăl Krông Bông ho\ geh ăp nau dơi bôk năp, tâm nê geh nau rgop khlay ngăn bah druh ndăm đoàn viên. Lam nkuăl ho\ rgum geh nklăp 55 rmen gay ntuh kơl nkra [ư nau kan aơ. Nkuăl ho\ [ư bê tông trong 34 km tâm [on lan, nkra mhe rlau 120km hăn tâm nkuăl n’hanh trong hăn tât lo\, ndâk njêng, nkra mhe 15 trong hoch dak, [ư nâp 77km trong mương. Nkoch tât ăp nau kan bah druh ndăm ndâk njêng [on lan mhe, nô Y’Mân Niê-Groi Bí thư đoàn nkuăl Krông Bông, ngơi:

 ‘ Rnâng kan Đoàn nkuăl ho\ rđau ân ăp đoàn tâm ăp xã bah nkuăl têh [ư nau r[u\n rgum, tâm rnglăp druh ndăm đah ăp nau kan ndâk njêng ơon lan mhe mô lah đah ăp ntu\k kan, rmôt kan, âk ngăn rgum tâm ăp thôn, [on. [ư r[un rgum chi doàn, chi hội tâm thôn [on. Mpeh tơm prăk lah du nau kan jêr ndâk đah nkuăl ach o kơt Krông Bông. Phung hên bonh đă nau rgop bah ăp nu\ih geh nuih n’hâm lo\ng, ăp ntu\k kan tăch rgâl tâm n’hanh ba dih nkuăl gay ndâk nau kan, ăp ngih kơl an, tach chưng play, trong hă, [ư nau kuih nkra trong hoch dak, rgum ndo\k ko\ kơt lah ăp nau kan êng”.

[ư bôk nau kan “Mom ndăm Dak Lak nsum ty ndâk njêng [on lan mhe” tât rnôk aơ, mom ndăm lam n’gor ho\ ndâk geh nklăp 500 nau kan bah druh ndăm ăp gưl, đah nau râng bah rlau 300.000 tơ\ druh ndăm đoàn viên, [ư rnoh geh rlau 30 rmen, [ư nau kuih kuai trong hoch dak bơi tât 1000km trong hoch dak, nkra mhe rlau 700 km trong tâm ăp thôn, xã, rgop nau khlay tâm nau rgâl mhe nau geh jêng bah [on lan.

Ơi kônh wa n’hanh băl mpôl! Ntơm bah rnôk an [ư rdâk njêng [on lan mhe, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Dak Lak le\ rđău đă ăp ntu\k mât bôk Đoàn tâm dâng ntrôl dăng trong kan tâm rlong, rgum soan mom hăn lor râng tâm ăp nău kan hun hao rêh jêng kon nu^h; rdâk njêng ăp ndơ [ư, ăp nău kan druh ndăm n’hanh le\ dơi geh ăp nău dơi lor bôk năp. Phóng viên nkô| way nkoch ôp nô Y nhuân Byă- Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh đoàn Dak Lak mpeh nkô| nău dja.

            Ơi nô Y Nhuân Byă, tâm bah ri aơ nơh đoàn viên druh ndăm tâm n’gor le\ moh geh nău kan nsum soan rdâk njêng [on lan mhe mêh?

            Nô Y Nhuân Byă: 5 năm rlău aơ, ăp gưl bộ đoàn tâm n’gor le\ geh âk nău dơi khlay, dơn ăp nău kan gay râng rdâk njêng [on lan mhe. Gưl n’gor le\ [ư leo lor an ăp gưl nkuâl t^ng [ư bar nău kan ntoh lư ta xã Ea Tul (nkuâl Cư M’gar) lah 1,5km trong bê tông hăn tâm [on lan n’hanh ta xã Ea Ba (nkuâl Buôn Đôn) lah 2,2km trong bê tông hăn tâm [on lan, n’hanh rgum hang rbăn nar luh kan bah druh ndăm râng. Tâl bar mpeh bôk nău kan mpoh ang trong hăn tâm [on lan lah ngoăy tâm ăp nău m^n bah druh ndăm dăn đă [ư bar nău kan ntoh lư ta nkuâl Ea H’leo, Krông Pach n’hanh prăk do\ng rgo\ jă geh rlău 200 rkeh prăk. Rlău ma nê, Trung ương đoàn le\ mât uănh n’hanh rdâk njêng an Dak Lak 12 ntung hăn tâm [on lan đah rnoh khlay ăp ntung lah 300 tât 40o rkeh prăk. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn le\ ntro\ng năl [ư trong bê tông n’hanh [ư ăp ntu\k pâl rlưn druh ndăm rchong bah năp ăp jay rgum [on rnoi mpôl đê|, năm mhe aơ le\ [ư geh âk nău kan đo\ng. Tâm nău đăp mpăn lam rêh jêng kon nu^h, a[aơ le\ jao an 115 mblâm jay tâm ro\ng n’hanh jay khăn quàng đỏ rgop tâm nău t^ng [ư ăp rnoh u\ch tât kan bah [on lan mhe đo\ng.

            Bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe bah gưl ngih dak ta n’gor le\ lăp rơh 2 đah âk ntu\k mhe. Tỉnh đoàn Dak Lak ho\ lôch jêh du rơh nt^m nti an cán bộ đoàn lam n’gor mpeh nkô| dja. Ndr^ nău kan ndơ\ luh an druh ndăm ta n’gor mpeh rdâk njêng [on lan mhe tâm let năp aơ tay moh geh ndơ rgâl mêh?

            Nô Y Nhuân Byă: Bôk năp lah ntrôl dăng nkoch trêng mpeh pah kan rdâk njêng [on lan mhe bah druh ndăm, lơn lah ta ăp xã rlong [ư mpeh rdâk njêng [on lan mhe bah n’gor, bah nkuâl, n’hanh njrăng uănh tât nkual jru ngai. Tâl bar, lor nchrăp rdâk njêng trong nchrăp bôk nău kan n’hanh kan nsum đah ăp n’gâng kan nsum mpôl, ăp nhih pah kan doanh nghiệp ta n’gor gay rgum ăp tơm soan rdâk njêng [on lan mhe. Tâl pe lah mât ue\h nuih n’hâm hăn lor bah druh ndăm lor nchrăp nănh dơn ăp nău kan bah druh ndăm.

            Ta rơh nt^m nti mhe aơ ri Tỉnh đoàn le\ ndơ\ luh nău khlay kan bah đoàn tâm nău njêng hợp tác xã đo\ng. Dăn may nkoch kloh na nê| lơn mpeh nău kan dja tâm let năp aơ tay mêh?

            Nô Y Nhuân Byă: Đoàn le\ njêng dơi hợp tác xã tuch tăm mât rong druh ndăm ta xã Ea Tân nkuâl Krông Năng đah nău tât râng bah 30 nu^h lăp kan nsum. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn rđă đă ăp nkuâl ntru\t nsôr njêng ăp câu lạc bộ ntru\t nsôr tuch tăm mât rong ta ăp nkuâl đo\ng, t^ng kơn hun hao jêng hợp tác xã druh ndăm. Ma hợp tác xã dja kơl druh ndăm hun hao wa\ng sa n’hanh nsing kalơ hợp tác xã dja ri ăp gưl bộ đoàn ân dăn đă tay ăp tơm prăk gay kơl tay druh ndăm tâm hun hao wa\ng sa. Ntơm bah aơ tât kêng du\t năm mbra njêng ngoăy tât bar hợp tác xã druh ndăm đo\ng.

            Nău kan rgum khlay rloh rlău bah nhih pah kan mât bôk Đoàn tâm rnôk rdâk njêng [on lan mhe ri ân [ư lôch jêh rnoh nău kan mbrô 18 lah rdâk njêng lam trong kan chính trị rêh jêng kon nu^h nâp dăng. Ndr^ nău u\ch ndơ\ luh bah Tỉnh đoàn Dak Lak mpeh rnoh tât kan dja tâm let năp aơ tay lah phâm mêh?

            Nô Y Nhuân Byă: Bol ma he t^ng [ư âk nău kan ka đôi ma nău rdâk njêng chính trị ma tâm nê lah rdâk njêng ntu\k mât bôk kan đoàn ta ntu\k bah dâng mô nâp dăng ri nău t^ng [ư ăp rnoh u\ch tât kan dja khuch tât nău rdâk njêng [on lan mhe đo\ng. Nkre tâm rnoh tât kan dja ri tâm năm mhe aơ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn le\ rđău đă n’hanh tâm let năp aơ tay nchrăp an đại hội jêng du\t njrăng uănh khlay tât rnoh kan dja gay phâm [ư rdâk njêng ntu\k mât bôk kan Đoàn TNCS HCM ăp gưl way dơi mât nâp dăng. Na nê| lah rdâk njêng rmôt kan đoàn ndơn bah kơi to\ng di đah nău u\ch geh, nău kan. Tâl bar lah dăp rgum di tay ăp ntu\k mât bôk kan đoàn, ăp chi đoàn mô nâp dăng r^ng geh. Tâl pe lah n’hao săk blău kan đoàn viên, n’hao dăng pah kan kơi năp nti n’glăp đoàn viên, nkoch mbơh đoàn viên ntoh lư an Đảng m^n uănh n’glăp.

            Ơ, dăn lah ue\h nô Y Nhuân Byă- Bí thư Tỉnh đoàn Dak Lak!

            Kônh wa n’hanh băl mpôl mhe tă djăt nkô| way nkoch “{on lan mhe”, tă bah nhih pah kan Radio nău ngơi Việt Nam way gu\ kan ta nkual Tây Nguyên kan nsum đah Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn Dak Lak. [ư.

Nu^h răk rblang: Điểu Thân n’hanh H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng