Pơk uănh mông nar djăt: 26/10/2019

VOV4.M’nông: Rmôt nkoch trêng văn hoá trong n’har bri, gôl dak tâl X, nkual miền Trung, Tây Nguyên năm 2019 mhe [ư du\t jêh lôch 3 nar tâm rlong. 350 diễn viên mpeh 13 mpôl [ư njroh mprơ ho\ râng tâm rlong tâm 13 bôk nău njroh mprơ đah 84 nkô| săk ntơr ue\h, lah: ngơi lơn glêh, tâm ơh mpât mprơ, njroh n’hanh uh goh ndơ rnoi mpôl đê|. Ăp mpôl njroh mprơ ho\ sơch trong nt^t hôr âk mpưm, rdâk [ư ue\h nt^t ma âk săk ntơr.

Le\ rngôch bôk nău kan geh trêng nkoch jru hvi rnoh khlay nkô|, nău m^n, nkoch trêng. Ăp rnoh khlay văn hoá dơi ăp rmôt mât do\ng le\. Gâl ngơi lơn rgum âk nău lư nkoch trêng njêng nău nkah ue\h jru đah le\ ma  nu^h uănh n’hanh đề tài lah uănh tâm ban kơt nău blău [ư bah ăp diễn viên đo\ng. Du\t jêh tâm rlong, Bộ Văn hoá, Thể thao n’hanh Pâl nđaih pă an 13 Bằng khen an ăp nhih pah kan yor ho\ geh âk nău dơi ngăch prăl tâm râng njroh mprơ; pă an Bằng khen an ăp nhih pah kan yor ho\ geh âk nău dơi ngăch prăl tâm râng tâm rlong njroh mprơ; pă Bằng khen an 2 mpôl n’hanh 10 nu^h mpeh tahen n’har bri yor ho\ geh nău dơi ngăch prăl tâm rgop kan nsum [ư njroh mprơ. Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hoá, Thể thao n’hanh Pâl nđaih) pă an 35 Huy chương Vàng, 25 Huy chương Bạc an ăp nău njroh mprơ./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng