Pơk uănh mông nar djăt: 21/8/2019

VOV4.M’nông –  Mỹ nar nđaơ (20/8) mbơh mbra [ư ăp ntil gay nking n’gang du bôk tàu rdêng pring bah Iran jao pring an Syria mô di đah nău rmal bah Mỹ. Ntoh ngơi bah năp ăp nu\ih nchih nău rnôk nkoch tât tàu rdêng pring bah Iran mhe dơi ăp nu\ih krunah Ghi-bran-ta mpeh tâm dak Anh m’ơk, Kruanh nchră nău Mỹ Mike Pompeo mbơh lor, ăp nu\ih an tàu njưh ndrâm dak geh nău dơn rmal bah Mỹ da dê. T^ng wa Pompeo, lah tàu ne\ du tơ\ tay r[o\ng tât Syria, Mỹ mbra [ư ăp nău ma dak aơ an lah tâm di đah ăp trong rmal gay nking n’gang nău ne\ dơi geh.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng