Pơk uănh mông nar djăt: 21/8/2019

VOV4.M’nông: N’gâng kan Tổng thống Mỹ Donald Trump ho\ n’glêh an njong tay hôm 1 năm nău ntru\nh mpăng hộ chiếu pâl nđaih tât Triều Tiên. Nău mpăng  mbra geh tay nău tam tât nar 31/08/2020, lah mô Ngoại trưởng Mike Pompeo n’glêh an so\k mplơ\ tay. Aơ lah tâl bar Mỹ njong tay nău ntru\nh mpăng nu^h [on lan hăn tât Triều Tiên. N’glêh an ndơ\ luh lôch rnôk dak dja geh ma nău tât klach rvê hô tay đah ăp nu^h [on lan Mỹ rnôk pâl nđaih tât Triều Tiên. Yơn lah, nău ntru\nh mpăng geh quy định an rong dơm đah nu^h kan kơl ndơ mô lah nhà báo dơi an hăn tât Triều Tiên. Nău kan dja [ư tâm rnôk ăp nău nsrôih tâm boh gay rdâk tay trong hăn tâm nchră hạt nhân đah Mỹ n’hanh Triều Tiên dôl tu\p trong du\t./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng