Pơk uănh mông nar djăt: 2/6/2020

VOV4.M’nông: Tâm rnôk ăp nau [ư ru\ng răng geh tâm âk ntu\k lam dak Mỹ ho\ ntoch jong tay 6 măng mro, lơh khuch mpeh drăp ndơ, ngih vâl ndrel nau đăp mpăn nau rêh. Chính phủ Mỹ ndrel n’gâng kan ăp Bang dôl nsôih ndâk tay nau đăp mpăn ndrel luật pháp. Lơ 1/6, Tổng thống Trump ho\ [ư rơh r[u\n nchră trực tuyến đah Kruanh ăp Bang gay đă [ư ăp nau kan gay nkân njrăng nau ru\ng răng ndrel ơm ndâk tay nau đăp mpăn tâm ăp trong têh. Tổng trhống Trump nkre kuăl jă ăp kruanh Bang ntru\nh tahen mât neh dak gay kơl an cảnh sát rdâng đah nau [ư ru\ng răng, Ndrel nar, Chính phủ Mỹ mbơh nau kuăl jă ndâk nau đăp mpăn ndrel pháp luật tâm lam dak Mỹ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng