Pơk uănh mông nar djăt: 14/4/2019

VOV4.M’nông: Ăp năm tâm du\t yan vai, nchrăp tâm bôk yan mih, kônh wa rnoi Rđe vay [ư ôp brah kuăl bah mih đah nau u\ch mih lăng prăng ueh, săk play lay mbôn. Aơ lah ngoai tâm ăp nau ôp brah khlay geh nkoch mbơh tă bah kăl e.

Nau ôp brah kuăl bah mih geh kônh wa ntơm [ư đah nau kan ndâk n’gâng njuh ndrel nthưp Pưk tâm mir. Nthưp geh 2 dăp, dăp klơ (klơ trôk) gay ma ôp brah trôk, tâm dâng lah jay ba ntoh mhô ân nau hơm răm, geh ân ba tâm trôm nê. Tâm nâm jâng nthưp geh Brah jang-nu\ih vay [ư đă mpa bri lơh khuch ba mir, [ư roh nau geh jêng bah yan tuch tăm, [ư [on lan ji ngot, ach o.

Ăp ntil ndơ ôp brah geh nkra đah tơm gle, tơm nkar, ân tâm nâm ndrel đah ăp tơm si geh trah kơt lah rpu, ndrôk, sur, djăr ndrel ăp rup kơt đe, ma, sur ndrel mpu\n ong geh kônh wa dăp êp mir.

Bah năp ntưp, rnôk tăng nteh bu tur chi\ng, nu\ih ôp brah ntơm răk nau ôp brah trôk, brah neh, brah mir ân jur gay ma ăp nu\ih geh dak gay ma tuch ba, ân geh aka ba âk mbo, ăp rnăk vala tâm [on geh hơm răm..

Jêh nê, nu\ih ôp brah ndjôt ngan mham sur dak ndrănh gay ma nkrih tâm sah ba, ndơ do\ng ndrel krih nkre tâm mir gay jă brah jang tât ngêt ndrănh. Jêh nê, păng lo\ răk nau ôp. Nu\ih ôp brah ndjôt ngan ndrănh, jă brah trôk, brah nar, jă brah ba tâm mir ndrel hăn loch mir gay ma krih jă ăp ntil ndơ kơt lah dăk, ndơ mpoh mprơh sim..

Jêh nê đo\ng, bar nu\ih bu klô 2 ty ndjôt ngăn 2 mlâm mâng rlul, rlul trôm, hăn ba kơi lah 4 nu\ih bu ur ntơm tuch ba. Phung bu ndăm ty ndjôt khêl, hăn êp n’gâng njoh ntoh mhô ân nau mprơh lơi brah mhi\k, mpa bri sa ba. Ndrel rnôk nê, ăp bu ndăm ăp nu\ih ndjôt di\ng gay ma nsach dak, [ư mih đah nau răm rhơn bah kônh wa [on lan ndrel nau tăng ndeh chi\ng, gar.

Jêh lôch nau [ư ôp kuăl bah mih, [on lan ntơm hăn tuh su\t, so\k dak su\t, uănh mir, chiăm dăk tăm mir.

Lôch nar ôp brah, bu\ih bu ôp brah ri geh tơm ngih jă sa puăch, ngêt ndrăm bôk năp. Jêh nê, tât kônh wa [on lan ndrel bu năch tât ngêt ndrănh yăng, sa ndơ ndrel ndjoh mprơ tur chi\ng, goh gar răm rhơn.

Bu ranh Y lang Ayun (ta [on Ayun, xã Ea Kuêh, nkuăl Cư Mgar) ân gi\t: “ Rnoi rđe bu geh nau mi\n lah: Jêh nau ôp brah kuăl dak mih ri mra geh bri mih ngăn ri kơt nê lah du nau lap. Nau ôp brah kuăl mih ân geh du yan mih lăng prăng ueh, săk play lay mbôn, nkre ntoh nau tâm ban nuih n’hâm rlet rlau nau jêr jo\t, lăp tâm yan kăch rek ba mhe bah rnoi rđe”./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng