Pơk uănh mông nar djăt: 11/7/2020

VOV4.M’nông – Gay wa\ch rgum năch tât đah nkual [on têh nkao jêh srê Covid-19, nău kan pâl nđaih n’gor Lâm đồng le\ mbơh [ư bôk nău kan “Đà Lạt-Miền yêu thương” đah âk nău kơl an ue\h. bôk nău kan ntru\nh nsôr le\ wa\ch rgum âk năch tâm dak tât đah Đà Lạt uănh pâl, rlong [ư ăp ndoh ndơ ngêt sa, gu\ âm “n’hu\ch rnoh khlay yơn mô n’hu\ch nău ue\h”.

  

Ndrel đah rnăk wâl hăn uănh pâl đà Lạt rơh aơ, nu^h năch Nguyễn Thị Thu Hà tât bah nkual [on têh Hải Phòng nkoch.

“Gâp u\ch ntu\k ntô ta aơ jêng mư plơ\ tay rơh 2, Đà Lạt geh âk ntu\k so\k rup, ngih ngêt cà view ue\h jêng dơi an mpôl hên tât nsong uănh. Gâp le\ hăn âk ntu\k kơt cà phê Mê Linh, Hoa sơn điền trang, Thung lũnh tình yêu n’hanh rnoh khlay lăp uănh nsong thuk mô khlay. Hôm s^t khách sạn ri rnoh khlay thuk đo\ng, rho\ năk du\t ue\h”.

 

Âk năch pâl nđaih plơ\ tay Đà Lạt bah kơi bôk nău kan ntru\t hăn pâl nđaih

Bah 1 khay bah năp, bôk nău kan ntru\t hăn pâl nđaih le\ wa\ch rgum năch tâm dak tât đah Lâm đồng. Nô Nguyễn Long Sơn, mât uănh khách sạn Ky My ta phường 3, nkual [on têh Đà Lạt an g^t, rlău 30 jrô bah khách sạn nu^h năch bêng mro.

“Jêh rơh srê ăp nău ntru\t nsôr bah n’gor Lâm Đồng rnoh năch du\t đăp mpăn. Le\ rngôch ăp khách sạn gâp g^t geh ăp bôk nău kan kơl an n’hu\ch khlay jrô gu\ mô lah kơl an âk trong [ư êng jêng dơi wa\ch rgum năch du\t đăp mpăn”.

Ntru\t hăn pâl nđaih tâm tâm dak tât uănh pâl, rlong [ư jêh khay njrăng n’gang srê Covid-19, kơt le\ rngôch ăp khách sạn, homestay, ntu\k rlu rlău ta Lâm đồng n’hu\ch da dê ndoh ndơ, ăp ntu\k pâl nđaih ndơ\ an âk bôk nău kơl an ue\h. wa Nguyễn Đình Long, Kruanh nkual pâl nđaih Thung lũng tình yêu, an g^t:

“A[aơ mpôl hên dôl kơt t^ng rnoh vé du\t lah ue\h n’hu\ch bơi 50%. Lah nu^h năch do\ng combo buffet geh 30 ntil ndơ sa ri rnoh vé nu^h têh knu\ng geh 220 rbăn prăk, kon se 110 rbăn prăk n’hanh kon se bah dâng du mét dơi an dơm. Aơ lah di du\t ue\h ngăn an năch pâl nđaih lơn lah năch rnăk wâl tât đah mpôl hên jêh khay srê Covid-19 aơ đah prăk do\ng du\t tâm di”.

Năch pâl nđaih Lâm Đồng dôl mbrơi mbrơi rdâk hao

 

Bôk nău kan ntru\t hăn pâl nđaih geh moh “Đà Lạt-Miền yêu thương” a[aơ le\ wa\ch rgum rlău 30 khách sạn, công ty lữ hành pâl nđaih n’hanh ăp ntu\k uănh nsong ta Lâm Đồng râng đah âk trong [ư, kơt n’hu\ch rnoh khlay jrô gu\, rnoh tuor bah 10 tât 50% đah tâm ton “N’hu\ch rnoh khlay yơn mô geh n’hu\ch nău ue\h rho\ do\ng”. Wa Phan Văn Đa, Groi Kruanh UBND n’gor Lâm Đồng lah rjăp, ăp gưl, nău kan bah n’gor hăn ndrel đah doanh nghiệp gay ơm rdâk hao nău kan pâl nđaih.

“N’gor Lâm Đồng le\ nt^m rđau an âk n’gâng kan, nău kan tâm ne\ geh n’gâng kan Pâl nđaih, N’gâng kan Công thương, Chi cục soay t^ng tâm nu nău ngăn, nău u\ch bah le\ doanh nghiệp n’hanh doanh nhân ta lam n’gor, [ư t^ng to\ng ăp le\ nău kơl an bah Chính phủ. N’gor mbra [ư t^ng ăp nău kơl êng gay nsrôih rdâk hao ơm ngăn ăp nău [ư tăch rgâl, ndơ do\ng ngêt sa, gu\ âm n’hanh pâl nđaih bah n’gor”.


Nu^h nchih: Tuấn Anh-Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương