Pơk uănh mông nar djăt: 29/6/2020

VOV4.M’nông: Rơh săch kan ntoh măt Quốc hội gưl VX ndrel ntoh măt HĐND ăp gưl năm kan 2021-2026 nchrăp mra [ư tâm nar pơh lơ 23/5/2021. Aơ lah nau kan chính trị khlay bah neh dak gay săch luh ăp nu\ih kan ntoh lư, blau ngăn ntoh măt ân nuih n’hâm, nau u\ch ndrel nau [ư tơm bah [on lan tâm nau ndâk, mât nâp ndrel [ư jêh Ngih dak pháp quyền xã hội chỉ nghĩa bah [on lan, yor [on lan, đah nau rđau kan bah Đảng Cộng sản Việt Nam. Nchrăp ân nau kan khlay aơ, Bộ chính trị ho\ geh nau rđau săch ntoh măt lam dak gưl 15 ndrel nau săch ntoh măt HĐND ăp gưl năm kan 2021-2026.

Gay rơh săch kan ntoh măt  Quốc hội gưl XV ndrel săch ntoh măt Hội đồng nhân dân ăp gưl năm kan 2021-2026 geh nau dơi prêh, Bộ chính trị đă ăp gưl uỷ, ăp rmôt rđau kan, rđau [ư ueh ăp nau kan ba kơi aơ:

1.Ndâk njêng nau nchrăp ngăn gay rđau kan, rđau đă [ư geh nau dơi ân rơh săch kan, đăp mpăn ân rơh săch kan geh [ư [on lan [ư tơm, tâm ban, tâm di pháp luật, đăp mpăn, têm nkrem ndrel ngăn lah nar r[u\n bah lam [on lan.

2. Rđau [ư ân ueh nau kan rnoh nu\ih, đăp mpăn [ư ti\ng [on lan [ư tơm ndrel nau rđau kan rgum, tâm ban bah Đảng tâm nau kan cán bộ. Tâm rgop nsum nu\ih kan bah ntoh măt đại hội đảng ăp gưl dnrel nau rgum săch cán bộ đah nau nchrăp ân rnoh nu\ih gay mbơh ăp nu\ih ntoh lư geh nau blau, to\ng nau kan, geh nau mi\n, nau blau chính trị nâp nâl, to\ng nau dơi ti\ng nau ntru\nh bah pháp luật, geh nau dơi [ư nau kan ndrel râng [ư ntoh măt Quốc hội, ntoh măt Hội đồng nhân dân ăp gưl ăp nu\ih mô dơi, mô to\ng nau dơi, ngăn lah ăp nu\ih mô nâp mpeh nau mi\n, sa khâm, rvăt choai nau kan, leng jă, mưch săk bu, [ư janh, joi nau tâm rkeh, khuch tât nau rnơm bah Đảng, Ngih dak.

3.Nsôih mbơh, săch ăp nu\ih ntoh măt Quốc hội ndrel ntoh măt Hội đồng nhân dân geh nau dơi ntoh lư, tâm di đah nau ntoh bah nau mi\n, nau u\ch ndrel nau dơi [ư tơm bah [on lan, đăp mpăn to\ng nau dơi, rnoh nu\ih, geh nau kan tâm di, tâm nê so\k nau dơi, nau nâp [ư ntoh măt [ư tơm, mô yor nau geh ân săch ma n’huch nau dơi. Nsôih săch to\ng 500 ntoh măt Quốc hội ndrel ân geh rnoh ntoh măt Quốc hội [ư du ntil nau kan.

4. Kan săch, mbơh nu\ih to\ng dơi geh săch [ưntoh măt Quốc hội, ntoh măt Hội đồng nhân dân ân geh dăp mpăn ti\ng di nau ntru\nh ndrel nti\m mbơh bah ăp ntu\k kan Trung ương geh nau dơi. Ăp gưl uỷ đảng rgum rđau kan, rđau đă ndrel ndơn nau kan tâm nau [ư mbơh nu\ih dâk luh gay ma u\ch ân geh săch ntoh măt Quốc hội, ntoh măt Hội đồng nhân dân ăp gưl, [ư ueh nau dơi [ư tơm bah [on lan tâm nau săk kan, đăp mpăn to\ng ăp nau dơi nơih ngăn gay ăp nau ]iư dơi ân geh to\ng ăp nau dơi geh ân săch, săch kan ting nau ntru\nh bah pháp luật.

5. Mi\n njêng gay ma rgâl, ntop tay ngăn, rjăp ăp nau ntru\nh mpeh nau kan, nau dơi ndrel nau tâm rop bah ăp ntu\k kan, rmôt kan [ư dơi nau săch kan, kan ntop tay nu\ih ân geh săch [ư ntoh măt Quốc hội yor Trung ương mbơh, kan uănh năl hồ sơ bah nu\ih ntoh măt ndrel Hội đồng nhân dân; nkoch trêng, bonh đă săch kan; rklaih nau phong dôih, nau ntru\nh n’hêl đah nau kan ân geh bu săch nơm, ân geh nau kan ân nâp nâl, tâm di nau ntru\nh bah Hiến pháp ndrel pháp luật. Ntru\nh kloh nau kan moh nau dơi pư, nau nau mô dơi [ư tâm nau ân geh săk lăp kan, der nau kan “bonh đă” mô tâm di, rklaih nau ê dơi, nau mô ueh tâm nau [ư săch kan ntoh măt Quốc hội, ntoh măt Hội đồng nhân dân ăp gưl êp aơ.

6. Rđau [ư ueh nau kan nkoch trêng, mbơh jru nâp lam Đảng, lam [on lan ndrel lam tahen mpeh nau khlay bah nau săch kan, ăp nau ntru\nh bah Luật săch ntoh măt Quốc hội ndrel ntoh măt Hội đồng nhân dân, mpeh nau kan, nau dơi bah Quốc hội ndrel Hội đồng nhân dân tâm ntrong kan ngih dak, mpeh nau dơi, nau kan bah nu\ih ntoh măt [on lan, mpeh nau dơi ndrel kan ndrel nau [ư bah nu\ih [on lan tâm nau ndâk njêng ntrong kan ngih dak kloh, nâp, pah kan săk tam ngăn. Bonh đă ăp nu\ih nsôih êng, rklaih êng ndrel nchrăp râng săh kan, mi\n njêng ân kloh mpeh roh nu\ih dăn geh săch kan, ăp cán bộ, đảng viên ân geh leo uor, ntô| n’hao nau kan, nkoch mbơh, bonh đă [on lan râng săch kan.

7. Rđau ân rjăp nau ndâk ăp nau kan gay mât đăp mpăn chính trị  ndrel mât đăp mpăn rnă njrăng, đăp mpăn nau rêh, rklaih ân năn, tâm di luật ăp nau phong dôih, nau lah mbơh bah [on lan, rdâng ăp nau kan ndăn tâm [on lan [ư tơm, tih luật mpeh nau ân geh săk kah. Nốih rdâng lơi rjăp ăp nau nkoch mbơh mô tâm di, ăp nau mi\n, nau kan gay lơh rdâng nau săch kan, ndăn rnôk săch kan gay ma [ư ru\ng răng. Geh ăp nau kan gay ma nchrăp rdâng lor đah ăp nau tât mpeh trôk nar lơh, srê nuh geh tât tâm rnôk [ư săch kan.

8. Ăp n’gor uỷ, Thành uỷ ndâk Rnâng kan rđau kan ăp ntil tâm nau kan săh kan, [ư ueh nau mbơh nu\ih dâk bôk bah nkuăl, rđau ân ueh nâp năn ăp nau tât geh ntoh luh tâm rnôk nchrăp dnrel [ư săch ăp nu\ih kan ntoh măt Quốc hội, săch ntoh măt Hội đồng nhân dân ăp gưl tâm n’gor.

9. Đảng đoàn Quốc hội, Rnâng kan rđau kan đảng, chính Phủ, Đảng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ăp rnâng kan Đảng tâm Trung ương, Hội đồng săch kan neh dak, gưl uỷ, ntu\k kan Đảng ăp gưl geh nau nchrăp n’hêl gay ntru\nh [ư nau rđau aơ, nchrăp tâm rgop nsum tâm rnôk rđau kan, [ư săch kan, đăp mpăn nau săch kan ntoh măt Quốc hội ndrel săch ntoh măt Hội đồng nhân dân ăp gưl geh nau dơi ueh.

Rnâng kan Trung ương geh nau [ư nti\m mbơh kơt ti\ng nau ntru\nh đă aơ./.

Nu\ih rblang: H’Thi

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng